Sytuacja finansowa Banku BPS po pierwszym półroczu 2009 r. – Portal PR - 24PR
Sytuacja finansowa Banku BPS po pierwszym półroczu 2009 r.

20.07.2009 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

wykresTab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku BPS S.A. według stanu na 30.06.2009 r. (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

30.06.2008

30.06.2009

Zmiana 30.06.2009- 30.06.2008

Plan na 30.06.2009

Różnica
Wykonanie – Plan

Stopień
wykonania planu
w %

1

2

3

4=3-2

5

6=3-5

7=3/5

1.

Suma bilansowa

10 324 026

11 439 082

1 115 056

11 964 934

-525 852

95,6%

2.

Depozyty i inne zobowiązania wobec banków spółdzielczych

7 889 544

8 896 326

1 006 782

9 372 522

-476 196

94,9%

3.

Depozyty i inne zobowiązania podmiotów niebankowych

1 604 307

1 578 685

-25 622

1 628 590

-49 905

96,9%

4.

Kredyty i inne należności ogółem

3 051 643

3 767 864

716 221

3 576 046

191 818

105,4%

5.

Kredyty i inne należności zagrożone

284 848

252 551

-32 297

198 405

54 146

127,3%

6.

Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem

9,33%

6,70%

-2,63 pp.

5,55%

1,15 pp.

7.

Wynik na działalności bankowej

104 975

143 717

38 742

115 259

28 458

124,7%

8.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

72 437

85 392

12 955

81 064

4 328

105,3%

9.

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

1 999

-8 801

-10 800

-8 469

-332

10.

Wynik finansowy brutto

36 678

53 411

16 733

28 397

25 014

188,1%

11.

Wynik finansowy netto

32 400

42 857

10 457

22 809

20 048

187,9%

12.

Fundusze własne*

310 681

459 076

148 395

461 218

-2 142

99,5%

13.

Współczynnik wypłacalności*

9,39%

11,24%

1,85 pp.

11,26%

-0,02 pp.

14.

ROE brutto

25,13%

31,24%

6,11 pp.

16,39%

14,85 pp.

15.

ROA brutto

0,77%

0,93%

0,16 pp.

0,49%

0,44 pp.

16.

C/I

66,39%

57,78%

-8,61 pp.

68,74%

-10,96 pp.

·        Suma bilansowa Banku wyniosła 11,4 mld zł i stanowiła 95,6 % wielkości założonej w planie finansowym. Niewykonanie planu w tym zakresie było przede wszystkim efektem niższego niż zakładano stanu depozytów banków spółdzielczych o 476 mln zł, depozytów pozostałych podmiotów o 50 mln zł oraz zobowiązań podporządkowanych o 49 mln zł. W porównaniu do końca czerwca ubiegłego roku suma bilansowa wzrosła o 1,1 mld zł, tj. o 10,8 %.

·        Stan kredytów i innych należności brutto ogółem Banku wyniósł 3,8 mld zł i w porównaniu do założonej wielkości był wyższy o 191,8 mln zł.

·        Kredyty i inne należności zagrożone ukształtowały się na poziomie 252,5 mln zł, tj. o 54,1 mln zł wyższym niż przyjęto w planie finansowym. W porównaniu do końca 2008 r. wskaźnik jakości kredytów poprawił się o 0,56 pp., natomiast w okresie 12 miesięcy, tj. od 30.06.2008 r. obniżył się o 2,63 pp.

Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem wyniósł 6,70 % i przekroczył wielkość określoną w planie finansowym o 1,15 pp.

·        Bilansowy stan kredytów konsorcjalnych wyniósł 1,4 mld zł, tj. o 189,6 mln zł więcej niż na koniec 2008 r., a ich udział w portfelu kredytowym ogółem Banku powiększył się o 1,7 pp. Wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w kredytach konsorcjalnych ogółem wyniósł 3,33 % i w porównaniu do końca grudnia 2008 r. poprawił się o 0,82 pp.

·        Wynik finansowy brutto Banku wyniósł 53,4 mln zł i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 14,7 mln zł. Zysk netto Banku ukształtował się na poziomie 42,9 mln zł, co oznacza przyrost w porównaniu do 30.06.2008 r. o 10,5 mln zł. Założenia planu finansowego w zakresie zysku brutto zostały zrealizowane w 188,1 %, natomiast zysku netto w 187,9 %. Wysoka dynamika wyniku finansowego Banku (według stanu na 30.06.2009 r. zysk netto stanowił prawie 90 % wyniku zaplanowanego na cały 2009 r.) jest w głównej mierze efektem uzyskania wyższego o 21,4 mln zł wyniku na operacjach finansowych. Było to efektem wykorzystania sprzyjającej sytuacji na rynku i przeprowadzenia transakcji dłużnymi papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu.

·        Wynik z tytułu odsetek wyniósł 83,5 mln zł i w porównaniu do wielkości założonej w planie finansowym został zrealizowany w 103,3 %, z uwagi na większe niż planowano przychody z papierów wartościowych.

·        Koszty działania Banku wraz z amortyzacją ukształtowały się na poziomie 85,4 mln zł i przekroczyły wielkość określoną w planie finansowym o 4,3 mln zł, tj. o 5,3 %. Przekroczenie planu w tym zakresie wynikało przede wszystkim z niezakładanego utworzenia rezerwy na koszty rzeczowe w wysokości 3,0 mln zł, w celu urealnienia kosztów bieżącego okresu ewidencjonowanych w okresach następnych.

W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty działania Banku wraz z amortyzacją zwiększyły się o 13,0 mln zł, tj. o 17,9 %.

·        Podstawowe wskaźniki obrazujące sprawność działania Banku po sześciu miesiącach bieżącego roku ukształtowały się na poziomie korzystniejszym zarówno od planowanych, jak również od odnotowanych w analogicznym okresie 2008 roku. Wskaźniki ROA i ROE brutto, w porównaniu do planowanych wielkości były wyższe odpowiednio o 0,4 pp. oraz 14,9 pp. natomiast w porównaniu do stanu na 30.06.2008 r. zwiększyły się o 0,2 pp. oraz 6,1 pp.

·        Wskaźnik C/I z 66,4 % na koniec czerwca ubiegłego roku obniżył się do poziomu 57,8 % a więc poprawił się o 8,6 pp. W porównaniu do planowanej wielkości relacja ta ukształtowała się na poziomie korzystniejszym o 11,0 pp.

·        Fundusze własne Banku wyniosły 459,1 mln zł i ukształtowały się na poziomie niższym od przyjętego w planie finansowym o 2,1 mln zł, przede wszystkim z powodu wyższych pomniejszeń funduszy podstawowych z tytułu wartości niematerialnych i prawnych. W ciągu 12 miesięcy, tj. od końca czerwca ubiegłego roku fundusze własne Banku zwiększyły się o 148,4 mln zł.

·        Całkowity wymóg kapitałowy ukształtował się poniżej wielkości zakładanej w planie o 0,9 mln zł, co miało wpływ na wysokość współczynnika wypłacalności, który wyniósł 11,24 % i był niższy od wielkości założonej w planie finansowym o 0,02 pp. W ciągu roku, tj. od 30.06.2008 r. współczynnik wypłacalności poprawił się o 1,85 pp.

Opracowano w Departamencie Kontrolingu Banku BPS S.A.

Warszawa, 20.07.2009 r.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.