Poprawa leczenia bólu przewlekłego o dużym natężeniu – Portal PR - 24PR
Poprawa leczenia bólu przewlekłego o dużym natężeniu

20.08.2009 Kategoria: Kampania. Autor: ipis

Z1Aachen, 19 sierpnia 2009 r. – Firma Grünenthal, mając na celu zwiększenie efektywności leczenia bólu, uruchomiła kampanię CHANGE PAIN, w ramach której w Brukseli odbyło się spotkanie ekspertów z całej Europy, podczas którego omówione zostały potrzeby medyczne dotyczące leczenia bólu przewlekłego. Główne cele kampanii CHANGE PAIN to poszerzanie wiedzy lekarzy i poprawa komunikacji między lekarzami i pacjentami, które są kluczowymi czynnikami w skutecznym leczeniu przewlekłego bólu o dużym natężeniu.
Ból przewlekły o dużym natężeniu ma charakter wieloczynnikowy i często jest niewystarczająco leczony. U wielu pacjentów nie jest on w ogóle zdiagnozowany lub jest nieodpowiednio leczony. Nawet przy stosowaniu leczenia pacjenci często znajdują się w tzw. błędnym kole niewystarczającego działania przeciwbólowego i nasilonych skutków ubocznych stosowanych leków. Taka sytuacja sprzyja słabej współpracy i częstemu przerywaniu procesu leczenia przez pacjentów z przewlekłym bólem.
„W Europie można zaobserwować znaczne różnice w stosowaniu leków przeciwbólowych pomiędzy poszczególnymi krajami, jak również braki w wiedzy u lekarzy, którzy nie specjalizują się w leczeniu bólu”, wyjaśnił profesor Giustino Varrassi, Przewodniczący Europejskiej Federacji Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Badania Bólu EFIC (European Federation of Chapters of the International Association for the Study of Pain). „Lepsze poznanie funkcjonowania szlaków bólowych jak i mechanizmów powstawania i kontroli bólu umożliwi lekarzom bardziej racjonalne leczenie bólu u pacjentów.” Profesor Giustino Varrassi wspólnie z dr Gerhardem H. H. Mueller-Schwefe przewodniczą kampanii CHANGE PAIN.
Dodatkowym problemem jest brak komunikacji pomiędzy lekarzami i pacjentami. „Porozumienie lekarza z pacjentem jest sprawą zasadniczej wagi, ponieważ jest to jedyny sposób umożliwiający właściwą ocenę nasilenia bólu odczuwanego przez pacjenta”, powiedział dr Gerhard H. H. Mueller-Schwefe, przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Leczenia Bólu (DGS). „Rozmawiając z pacjentami możemy ustalić indywidualne cele leczenia, edukować ich w zakresie leczenia i racjonalizować ich oczekiwania.”
Pojawiające się skutki uboczne aktualnie dostępnych metod leczenia farmakologicznego często ograniczają możliwość zastosowania skutecznych dawek leków przeciwbólowych. Pacjenci otrzymujący silne opioidy są szczególnie podatni na tego typu sytuację i często znajdują się w tzw. błędnym kole niewystarczającego działania przeciwbólowego zastosowanej farmakoterapii i jednocześnie pojawiających się działań niepożądanych. Jeżeli działanie przeciwbólowe zastosowanego leku u pacjenta jest niewystarczające, zwiększa się dawkę leku przeciwbólowego, aby osiągnąć zadowalający poziom złagodzenia bólu, ale zwiększenie dawki nasila również pojawiające się skutki uboczne terapii. Jeżeli pacjent zaczyna odczuwać silne skutki uboczne, zmniejsza się dawkę stosowanego leku, co ponownie prowadzi do niewystarczającego działania przeciwbólowego. Taka sytuacja często prowadzi do słabej współpracy pacjentów, a w wielu przypadkach do przerwania leczenia. ,
Innym wyzwaniem w leczeniu bólu przewlekłego jest patofizjologiczne podłoże bólu, które może być różne u różnych pacjentów. W przypadku obecności elementu neuropatycznego ból jest często silniejszy i trudniejszy do leczenia. Szacuje się, że tylko jedna trzecia pacjentów z przewlekłym bólem w okolicy lędźwiowo-krzyżowej cierpi z powodu czystego bólu nocyceptywnego. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma rozpoznanie objawów bólu neuropatycznego, co często jest trudne, i właściwe leczenie obu składników bólowych tego stanu. Aktualnie przyjęta praktyka leczenia polega na stosowaniu leczenia łączonego, ale taki schemat również może prowadzić do nasilenia skutków ubocznych. ,
Te i inne tematy omawiane podczas dyskusji ekspertów zostaną zebrane we wspólnym dokumencie w celu udostępnienia wyników dyskusji lekarzom z całej Europy. Grupa CHANGE PAIN będzie prowadzić dalsze prace w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej istniejących problemów i potrzeb dotyczących leczenia przewlekłego bólu. Wyniki i obserwacje z tych badań zostaną przedstawione w publikacjach naukowych, opracowane też zostaną materiały edukacyjne w celu poszerzenia wiedzy na temat fizjologii bólu wśród lekarzy niespecjalizujących się w leczeniu bólu.

Informacje na temat kampanii CHANGE PAIN
Kampania CHANGE PAIN została zainicjowana przez niemiecką firmę Grünenthal, eksperta w dziedzinie bólu, aby przyczynić się do poprawy leczenia bólu przewlekłego o dużym natężeniu. Kampania ta wspierana jest przez Europejską Federację Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Badania Bólu (EFIC), są w nią zaangażowani specjaliści w dziedzinie bólu z całej Europy. Przewodniczą jej Profesor Giustino Varrassi, przewodniczący EFIC oraz dr Gerhard H. H. Mueller-Schwefe, przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Leczenia Bólu (DGS). Główne cele kampanii CHANGE PAIN to lepsze poznanie potrzeb medycznych w dziedzinie leczenia bólu przewlekłego o dużym natężeniu oraz poszerzenie wiedzy lekarzy dotyczące tego zagadnienia i poprawa komunikacji między lekarzami i pacjentami.

Informacje na temat firmy Grunenthal
Grünenthal to międzynarodowa firma farmaceutyczna – znany na świecie ekspert w leczeniu bólu oraz działaniach R&D. Firma specjalizuje się w produkcji leków przeciwbólowych. W Polsce jest obecna od 2002 roku. Grünenthal jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem w leczeniu bólu, a podstawą jego obecności na rynku farmaceutycznym są inwestycje w sektorze badań i rozwoju oraz dbałość o wysoką jakość oferowanych leków. Obecnie firma prowadzi w Polsce badania kliniczne w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Grünenthal wspiera również liczne przedsięwzięcia edukacyjne związane z terapią bólu oraz uczestniczy w propagowaniu wiedzy medycznej. W 2004 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, polski oddział firmy uhonorowany został Dyplomem i Medalem PTBB.

źródło: On Board Public Relations

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.