W jakich przypadkach przysługuje pracodawcy dofinansowanie z PFRON-u na niepełnosprawnego pracownika? – Portal PR - 24PR
W jakich przypadkach przysługuje pracodawcy dofinansowanie z PFRON-u na niepełnosprawnego pracownika?

29.03.2010 Kategoria: PRAWO. Autor: ipis

Pytanie
Jesteśmy zakładem otwartego rynku pracy, który zatrudnia powyżej 25 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w stosunku do ogółu zatrudnionych wynosi powyżej 6%.

Od 1 września 2009 r. została zatrudniona osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na podstawie umowy o pracę na 3/4 etatu, na stanowisko pielęgniarki szkolnej. Osoba ta miała wcześniej umowę o pracę od 2 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. Kolejna umowa o pracę obejmuje okres od 1 września 2009 r. do 25 czerwca 2010 r.

Czy na tę osobę przysługuje dofinansowanie z PFRON-u, jeżeli:

  • stan zatrudnienia ogółem we wrześniu 2009 r. wynosił 39,875,
  • stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2009 r. wynosił 15,125,
  • stan zatrudnienia ogółem za 12 miesięcy poprzedzających wynosił 41,394,
  • stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych za 12 miesięcy poprzedzających wynosił 12,223?

W okresie 12 miesięcy poprzedzających sierpień 2009 r. zostały rozwiązane umowy o pracę z więcej niż jednym pracownikiem, z innych przyczyn niż wymienione w art. 26b ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rozwiązania umów o pracę dotyczyły pracowników na stanowiskach pielęgniarka, fizjoterapeuta, pracownik administracyjno-biurowy. Pielęgniarka miała umowę o pracę zawartą na czas określony do 20 maja 2010 r. Pracowała do 8 sierpnia 2009 r. Umowa została rozwiązana przez pracodawcę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Fizjoterapeuta miał zawartą umowę o pracę na czas określony do 4 września 2009 r. Pracował do 25 kwietnia 2009 r. Umowa została rozwiązana przez pracodawcę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Pracownik administracyjno-biurowy miał umowę o pracę na czas określony do 31 maja 2010 r. Pracował do 30 maja 2009 r. Umowa została rozwiązana przez pracodawcę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź (odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2009 r.)

Pytanie nawiązuje do regulacji zawartych w art. 26a i 26b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.; dalej jako: u.r.z.s.). Z art. 26b ust. 4 u.r.z.s. wynika jednoznacznie, że jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:

1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);

2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;

3) na mocy porozumienia stron;

4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;

5) z upływem czasu, na który została zawarta;

6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Dalej ust. 5 powołanego art. 26b stanowi, że jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:

1) wygaśnięcia umowy o pracę;

2) zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

Z pytania nie wynika, że przyczyny uwolnienia miejsca pracy nastąpiły może z przyczyn określonych w ust. 5 u.r.z.s. W takich bowiem przypadkach zgodnie z ustawą jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa wyżej, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego jednak przysługuje. Istotą problemu poruszonego w pytaniu jest zatem ustalenie, czy przyjęcie nowej osoby niepełnosprawnej spowodowało przyrost zatrudnienia netto zarówno ogółem jak i w grupie osób niepełnosprawnych. Z pytania wynika, że w zakresie osób niepełnosprawnych przyrost zatrudnienia netto nastąpił (12,223 do 15,125), nie nastąpił natomiast wzrost zatrudnienia netto ogółem (41,394 do 39,875).

Agnieszka Sieńko, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl

Porady prawne Wolters Kluwer Polska

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.