7 Program Ramowy szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw – Portal PR - 24PR
7 Program Ramowy szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw

26.05.2010 Kategoria: Finanse firmy, Przedsiębiorczość. Autor: ipis

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.

7 Program Ramowy a małe i średnie przedsiębiorstwa
W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach 7 Program Ramowy kojarzy się tylko z badaniami podstawowymi lub działalnością skierowaną wyłącznie do ośrodków badawczo-rozwojowych. Tymczasem 7 Program Ramowy jest skierowany także do przedsiębiorców, szczególnie tych którzy poszukują szans w postaci innowacyjnych produktów, procesów i usług. 7 Program Ramowy wspierany jest także przez konsultantów sieci Europe Enterprise Network, która wspiera współpracę międzynarodową pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami badawczymi. Warto zatem przybliżyć korzyści i możliwości jakie ze sobą niesie udział w 7 Programie Ramowym.

Problemy z innowacyjnością?
Dugo można opisywać charakterystyki 7 Programu Ramowego, jednak skoncentrujemy się na dwóch istotnych kwestiach:

  1. podnoszenie świadomości możliwości skorzystania z 7 programu Ramowego i popularyzacja wśród MŚP
  2. pomocy MŚP w określaniu ich potrzeb w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz znalezienia odpowiednich partnerów do realizacji wspólnego projektu

Obydwa powyższe punkty są niewątpliwie istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Po pierwsze wiele małych i średnich przedsiębiorstw na swojej drodze rozwoju napotyka problemy przy opracowywaniu innowacyjnych produktów, procesów czy usług. Po drugie przedsiębiorcy dosyć często koncentrują się wokół istniejącego już produktu, procesu usługi nie dostrzegając potrzeby rozwoju nowego produktu. Przyczyny bywają tego różne. Często jest to wiara, że istniejący produkt, proces lub usługa są na tyle konkurencyjne, że będą przynosić zyski prze długi czas działalności. Tymczasem konkurencja nie śpi, wprowadza nowe produkty, usługi które mogą zagrozić przedsiębiorcy w dotychczasowej pozycji rynkowej. Inną przyczyną bywa często obawa przed ryzykiem związanym z opracowaniem nowego produktu, procesu lub usługi. Przedsiębiorca często dostrzega potrzebę wprowadzenia nowego produktu, jednak obawia się ryzyka jakie towarzyszy temu przedsięwzięciu w szczególności gdy trzeba na nowy produkt przeznaczyć znaczne środki pieniężne. W tym przypadku woli koncentrować się na produkcie lub usłudze które posiada w swojej ofercie i przynoszą mu w danym momencie zyski. Innym problemem jest niewiedza, czy jest możliwe żeby mały czy średni przedsiębiorca mógł brać udział w programie badawczo-rozwojowym nad nowym produktem, procesem lub usługą? Większość małych i średnich przedsiębiorstw sądzi, że nie jest to możliwe ponieważ ich struktura organizacyjna, możliwości finansowe zaprzeczają tego typu działaniom. Podążając takim kierunkiem przedsiębiorcy zmierzają do stagnacji

Szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw jest 7 Program Ramowy. W szczególności dla przedsiębiorstw które są zainteresowane wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów i procesów, poszukują możliwości na rozwój w oparciu o innowacje a także dostrzegają, że 7 Program Ramowy może się stać startem w przypadku budowy relacji w obszarze działalności badawczo rozwojowej, możliwością zdobycia nowych doświadczeń, źródłem innowacyjnych pomysłów, możliwością wejścia na rynki zagraniczne z swoimi produktami i usługami. Budowanie w tym zakresie świadomości wśród przedsiębiorstw jest istotne gdyż otwiera im to nowe możliwości i perspektywy dalszego rozwoju.

Co 7 Program Ramowy oferuje MŚP?
 Program Ramowy jest przede wszystkim programem finansującym międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest rozwój europejskiej gospodarki. Oznacza to, że nie może w nich zabraknąć przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą brać udział w projekcie jako:
– prowadzące badania,
– zlecające badania,
 – uczestnicy szkoleń oraz wymiany kadrowej z innymi partnerami w projekcie,
– użytkownicy końcowi testujący opracowane w projekcie rozwiązania.

Projekty realizowane są przez konsorcja partnerów pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej uzupełnione przez organizacje spoza niej. Przedsiębiorstwa biorące udział w projektach mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 50% do 100% kosztów poniesionych podczas realizacji projektu. Wysokość dofinansowania zależy od charakteru podejmowanych działań. Co więcej, projekty dostają dofinansowanie na zasadzie zaliczki, co w znacznej mierze odciąża budżety przedsiębiorstw biorących w nich udział.

7 Program Ramowy składa się z kilku podprogramów. Dla przedsiębiorstw szczególnie interesujące są:

Podprogram MOŻLIWOŚCI – Badania na rzecz MŚP lub ich stowarzyszeń
Podprogram dofinansowuje badania, lub ogólniej, rozwiązanie problemu zgłoszonego przez grupę MŚP (lub ich stowarzyszeń) nie posiadających własnej infrastruktury badawczej. Uczestnikami projektu muszą być co najmniej 3 MŚP (lub ich stowarzyszenia) z 3 różnych państw członkowskich UE lub z nią stowarzyszonych oraz dwóch niezależnych wykonawców badań.

Projekty mogą dotyczyć któregokolwiek obszaru tematycznego 7PR.

Podprogram LUDZIE
Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim (IAPP)  Założeniem projektu ma być wymiana pracowników przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Konsorcjum projektowe musi tworzyć minimum 2 partnerów z 2 różnych państw członkowskich UE lub z nią stowarzyszonych. MŚP w ramach projektu mogą kupić sprzęt potrzebny do jego realizacja o wartości nie przekraczającej 10% całkowitych kosztów projektu.  Projekty mogą dotyczyć któregokolwiek obszaru tematycznego 7PR .

Kształcenie początkowe naukowców (ITN)
Założeniem projektu ma utworzenie sieci składającej się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych, której celem będzie szkolenie początkujących naukowców, umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych oraz poprawę ich perspektyw zawodowych, w tym w sektorze prywatnym. Konsorcjum projektowe musi tworzyć minimum 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE lub z nią stowarzyszonych. Projekty mogą dotyczyć któregokolwiek obszaru tematycznego 7PR.

Projekty w ramach 7 Programu Ramowego są zazwyczaj realizowane przez konsorcja składające się z co najmniej kilku, a czasami nawet kilkudziesięciu, partnerów. Przedsiębiorstwo myślące o udziale w 7PR może albo przyjąć rolę koordynatora projektu i poszukiwać partnerów do niego albo spróbować przyłączyć się do formowanego już konsorcjum. W obu wypadkach, jeżeli nie wystarczają dotychczasowe kontakty z innymi organizacjami, warto skorzystać z baz profili poszukiwanych partnerów i projektów.

Zastanawiając się nad przystąpieniem do 7 Programu Ramowego warto przejrzeć projekty już dofinansowane przez Komisję Europejską (KE). Można też sprawdzić, korzystając z bazy projektów KE.

7 Program Ramowy, a sieć Europe Enterprise Network
7 Program Ramowy jest jedną z inicjatyw Unii Europejskiej która ma celu budowę gospodarki opartej na konkurencyjność i innowacyjności. Innym istotnym działaniem KE jest sieć Europe Enterprise Network. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zmierzających podnieść swoją konkurencyjność poprzez innowacje Unia Europejska w ramach sieci Europe Enterpise Network uruchomiła internetową platformę technologiczną w oparciu o którą przedsiębiorstwa mogą zamieszczać swoje oferty technologiczne i zapytania o dostępność poszukiwanych rozwiązań technologicznych. Usługi pośrednictwa technologicznego w oparciu o informatyczny system Europe Enterprise Network realizują regionalne konsorcja ośrodków proinnowacyjnych działające w poszczególnych państwach. Jednym z takich konsorcjum jest  Business and Innovation Suport for North-East Poland działające na obszarze północno-wschodniej Polski w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim.  Konsorcjum w skład którego wchodzą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z Białegostoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, Politechnika Lubelska i Lubelska Fundacja Rozwoju jest koordynowane przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konsorcjum w ramach sieci Europe Enterprise Network pomaga przedsiębiorstwom także w ramach 7 Programu Ramowego, w szczególności w określaniu ich potrzeb w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz znalezienia odpowiednich partnerów do realizacji wspólnego projektu badawczo-rozwojowego.

Zapraszamy na:
Stronę BISNEP: www.bisnep.pl

Stronę EEN… www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Polską stronę EEN www.een.org.pl
Stronę Krajowego Punktu Kontaktowego 7PR http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html

Opracowanie:
Tomasz Krawczyk
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93
tel. (+48 22) 55 40 727, fax (+48 22) 55 40 730
http://www.uott.uw.edu.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.