Kolejna szansa dla przedsiębiorczych – Portal PR - 24PR
Kolejna szansa dla przedsiębiorczych

09.09.2010 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

Trwa kolejna edycja prestiżowego konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, ogłoszonego przez Komisję Europejską i organizowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki we współdziałaniu z marszałkami województw. Na zgłoszenia zrealizowanych z sukcesem „przedsiębiorczych” projektów czekają urzędy marszałkowskie w całej Polsce.

Ministerstwo Gospodarki już po raz piąty zaprasza do udziału w Konkursie, w którym krajowe jury z udziałem przedstawicieli organizacji samorządów terytorialnych oraz organizacji przedsiębiorców, wybierze najciekawsze projekty promujące i wspierające przedsiębiorczość. Spośród laureatów krajowej fazy Konkursu, dwa projekty będą nominowane do fazy europejskiej. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje przedsiębiorców oraz podmioty, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości w partnerstwie z samorządem terytorialnym. Wnioski konkursowe można zgłaszać w pięciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości;
  • Rozwój umiejętności;
  • Rozwój środowiska biznesowego;
  • Wspieranie internacjonalizacji biznesu;
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne;

Celem konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” jest wyróżnienie i popularyzacja ciekawych inicjatyw promujących przedsiębiorczość. Konkurs ma przede wszystkim uświadomić znaczenie partnerskich przedsięwzięć nakierowanych na rozwój lokalny, a także pokazać innowacyjne inicjatywy i projekty warte naśladowania w całej Europie – mówi Tomasz Gorzeński z Krajowego Punktu Kontaktowego Konkursu ENP w Ministerstwie Gospodarki.

Konkurs przebiega w 3 etapach:

Etap I – regionalny. Organizowany jest przez urzędy marszałkowskie. Lokalne jednostki samorządu terytorialnego, podmioty realizujące projekty w partnerstwie z nimi, a także programy edukacyjne, mogą zgłaszać swój udział w Konkursie składając opis projektu wraz ze zgłoszeniem. Terminy składania wniosków ustalane są bezpośrednio przez urzędy marszałkowskie (między 6 a 10 października 2010 r.).

Etap II – krajowy. Projekty rekomendowane przez urzędy marszałkowskie zostaną ocenione przez Zespół Kwalifikacyjny (krajowe jury), powołany przez Ministra Gospodarki. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uczelni wyższych oraz Ministerstwa Gospodarki. Urzędy marszałkowskie mogą zgłaszać wybrane projekty do 29 października 2010 r.

Etap III – europejski. Najlepsze projekty krajowe zostają poddane ocenie europejskiego jury. W jego pracach będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiębiorca z kraju sprawującego prezydencję Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rządu prezydencji w roku 2011. Członkami jury będą także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Komitetu Regionów. Do tego etapu zakwalifikowane zostaną maksymalnie dwa najbardziej nowatorskie projekty z każdego kraju.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas uroczystości ogłoszenia wyników, która odbędzie się w w maju 2011 r. w Budapeszcie.

Wcześniejsze edycje Konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem, a polskie projekty były w nich wielokrotnie doceniane na arenie międzynarodowej. Do Konkursu w zeszłym roku zgłoszono 338 wniosków z 28 krajów. W kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne” europejskie jury pierwszą nagrodę przyznało projektowi zrealizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w woj. opolskim. Był to autorski program budowy mieszkań, będący jednocześnie odpowiedzią na problem bezrobocia i wsparciem dla budownictwa społecznego, w efekcie którego w 2008 roku oddano do użytku dwupiętrowy blok przenaczony dla matek samotnie wychowujących dzieci. W działania zaangażowanych było 176 osób.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/enp/

PRIMUM Public Relations

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.