Ministerstwo Rolnictwa w sprawie premii dla „Młodych rolników” – Portal PR - 24PR
Ministerstwo Rolnictwa w sprawie premii dla „Młodych rolników”

26.10.2010 Kategoria: Finanse firmy. Autor: ipis

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, zobowiązali się do utworzenia gospodarstwa o odpowiedniej wielkości. W przypadku „mniejszych” województw nowo powstałe gospodarstwo musi mieć powierzchnię równą przynajmniej średniej powierzchni dla danego regionu, a ponadto, w ciągu trzech lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy musi osiągnąć poziom średniej krajowej.
Natomiast województwa „większe” czyli takie, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, utworzone przez „młodego rolnika” gospodarstwo musi mieć powierzchnię równą przynajmniej średniej krajowej. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,15 ha.
Dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. nr 196, poz. 1304), które obowiązuje od 22 października 2010 r. wypełnienie tego kryterium będzie łatwiejsze. Będzie bowiem można do powierzchni gospodarstwa wliczyć także grunty dzierżawione przez „młodego rolnika” od osób prywatnych oraz podmiotów innych niż Agencja Nieruchomości Rolnych czy jednostka samorządu terytorialnego. Warunkiem zaliczenia gruntów dzierżawionych  do wymaganej powierzchni gospodarstwa jest zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego albo mieć datę pewną, tj. datę poświadczoną przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.

Możliwość zgromadzenia wymaganej powierzchni użytków rolnych poprzez wydzierżawienie gruntów od osoby prywatnej będą mieli nie tylko wnioskodawcy, którzy oczekują na wydanie decyzji przyznającej pomoc, ale też beneficjenci, którzy już uzyskali decyzję o przyznaniu pomocy. W tym ostatnim przypadku muszą być spełnione następujące warunki:

1) osiągnięcie minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji, o ile termin ten nie upłynął;

oraz

2) zobowiązanie się do zwiększenia powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie co najmniej do średniej powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, do dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia tej decyzji.

W przypadku dzierżawy użytków rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, od wszystkich wnioskodawców wymaga się, aby umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty premii dla młodych rolników.

Pozostałe warunki dotyczące wieku, okresu ubezpieczenia w KRUS, przygotowania zawodowego nie uległy zmianie.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.