Najlepsze prace o etyce biznesu nagrodzone – Portal PR - 24PR
Najlepsze prace o etyce biznesu nagrodzone

20.10.2010 Kategoria: Kariera, Konkursy. Autor: admin

Jury konkursu Verba Veritatis organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) oraz Akademię Leona Koźmińskiego uznało rozprawę doktorską pani Marty Makowskiej na temat standardów etycznych marketingu farmaceutycznego za najlepszą spośród 12 prac zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu. W nagrodę laureatka otrzyma nagrodę w wysokości 3000 złotych ufundowaną przez KPF.

Jury, którego skład stanowili dr Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu), Liliana Anam (CSR Info), Małgorzata Niewiarowska (EGB Investments, Przewodnicząca Komisji Etyki KPF), Monika Stec (Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Krzysztof Grabowski (Ekspert w dziedzinie etyki biznesu i ładu korporacyjnego) oraz Andrzej Roter (Dyrektor Generalny KPF), doceniło wyczerpujące opisanie badanego zagadnienia oraz uwzględnienie wiedzy o najnowszych trendach w zakresie etyki biznesu. Zwycięska praca została napisana w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Lewickiej-Strzałeckiej. – To pierwsza praca doktorska analizująca standardy etyczne realizowane w praktyce przez sektor farmaceutyczny w Polsce. Istotność i aktualność tej tematyki została w ostatnich dniach potwierdzona przez Komisję Europejską[1], która właśnie rozpoczyna publiczny dialog w zakresie przejrzystości i standardów etyki w przemyśle farmaceutycznym oraz dostępności leków w Europie. Zarówno instytucjom publicznym, jak i głównym uczestnikom rynku zaproponowano szereg możliwości podjęcia aktywnej współpracy w zakresie etyki i odpowiedzialności tego sektora. Jak wskazuje praca mgr Marty Makowskiej, w Polsce jest to obszar bardzo zaniedbany, zaś znaczące zróżnicowanie standardów etycznych pomiędzy dostawcami leków innowacyjnych i generycznych zaburza efektywne funkcjonowanie rynku. Można mieć nadzieję, że odpowiednie instytucje publiczne w Polsce, a także cały sektor farmaceutyczny,  podejmą wyzwanie sformułowane przez Komisję Europejską. Dobrym punktem wyjścia może być nagrodzona praca. – stwierdził przewodniczący Jury, dr Bolesław Rok.

Do tegorocznej edycji konkursu Verba Veritatis prace zgłosili studenci różnorodnych uczelni. Wśród nich są politechniki, uniwersytety i uczelnie ekonomiczne, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Po raz pierwszy w pięcioletniej historii konkursu jedna ze zgłoszonych prac została napisana po angielsku. Zróżnicowana była także tematyka prac biorących udział w konkursie. W przeważającej większości autorzy badali różne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyjmowali zarówno perspektywę teoretyczną (ocena relacji pomiędzy CSR, a nierównościami występującymi na rynku pracy), jak i praktyczną, opartą na studiach konkretnych przypadków stosowania zasad CSR w globalnych korporacjach i niewielkich polskich firmach. – Tegoroczny konkurs potwierdza dwie obserwacje. Po pierwsze zainteresowanie tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i młodych naukowców systematycznie rośnie, o czym świadczy spora liczba prac nadesłanych na konkurs. Po drugie rośnie poziom merytoryczny prac zgłaszanych na konkurs. To świadczy o tym, że wiedza o CSR się pogłębia, co stwarza realną szansę, że jej praktyczne zastosowanie będzie coraz powszechniejsze i przestanie być traktowane jak ładna laurka, a zostanie uznane za funkcję niezbędną do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Według mnie rola CSR właśnie teraz, po kryzysie zaufania, będzie rosła. A wyniki konkursu Verba Veritatis i poziom zgłoszonych do niego prac dowodzą, że w Polsce mamy już spore grono ludzi, którzy posiadają niezbędną wiedzę w tym obszarze. – komentuje wyniki Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF, organizatora konkursu.

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Krzysztofa Grabowskiego oraz Andrzeja Rotera, otrzymała praca magisterska napisana na Uniwersytecie Gdańskim. – Autorka, mgr Agnieszka Nowak, w interesujący sposób omawia zasady etyki biznesu funkcjonujące na rynku finansowym, począwszy od uniwersalnego Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, poprzez zasady opracowane przez organizacje branżowe, skończywszy na indywidualnych, bardziej szczegółowych zbiorach przyjętych do stosowania przez poszczególne podmioty. Szczególnie cenny jest rozdział przedstawiający, na bazie dostępnych badań, korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania zasad etycznych przez banki i inne instytucje finansowe. – relacjonuje Krzysztof Grabowski, niezależny ekspert i członek Jury Konkursu.

V edycja Konkursu Verba Veritatis odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacji Konsumentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich .

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Verba Veritatis odbędzie się podczas konferencji pt. „Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie”, która odbędzie się 21 października w Budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Al. Niepodległości 128, róg ul. Madalińskiego). Ceremonia wręczenia nagród rozpocznie się o godzinie 13:00.

Laureaci V edycji Konkursu:
I Miejsce:   Marta Makowska „Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego” – Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
II Miejsce:  Dominik Stanny „Teoria interesariuszy R.E. Freemana – między ekonomią a etyką” – Katolicki Uniwersytet Lubelski
III Miejsce: Marek Bachorski – Rudnicki „Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie TEY.PL Sp. z o.o.” – Politechnika Wrocławska

WYRÓŻNIENIA:

Ewelina Trojnar „Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katarzyna Kubiak „Odpowiedzialność społeczna korporacji międzynarodowych jako źródło przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa SABMiller plc i polskiej filii – Kompanii Piwowarskiej S.A.” – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Magdalena Pachulska „Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kształtowania wizerunku firmy na przykładzie PKN ORLEN” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

NAGRODA SPECJALNA:
Agnieszka Nowak „Kodyfikacja, implementacja i stosowanie dobrych praktyk przez instytucje finansowe” – Uniwersytet Gdański

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie zrzesza 39 kluczowych przedsiębiorstwa z rynku Consumer Finance w Polsce (banki, doradcy i pośrednicy finansowi, przedsiębiorstwa pożyczkowe, przedsiębiorstwa zarządzania informacją gospodarczą i zarządzające wierzytelnościami oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej). Podmioty zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. Powyższe uprawnienia honorowane są przez organy władzy i administracji państwowej. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, Rady Konsultacyjnej sektora bankowego przy Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jako pierwsza organizacja pracodawców spośród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej podjęła decyzję o przystąpieniu do EUROFINAS – federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającą osiemaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych.


[1] European Commission, Corporate Responsibility in the field of Pharmaceuticals, MEMO/10/442, Brussels, 24th September 2010

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.