Wyniki finansowe Kredyt Banku – Portal PR - 24PR
Wyniki finansowe Kredyt Banku

10.11.2010 Kategoria: bankowość. Autor: ipis

Grupa Kredyt Banku po III kwartałach 2010 r. wypracowała 129 mln PLN zysku netto w porównaniu do 14 mln PLN po trzech kwartałach 2009 roku. Zysk operacyjny (bez uwzględnienia odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów) w wysokości 533 mln zł, czyli o 19,5% wyższy niż przed rokiem. Spadły koszty działalności, a wskaźnik koszty/dochody ukształtował się na poziomie 56,3%, tj. o 6,8 p.p. niższym niż przed rokiem.

Główne dane:

  • Zysk netto po III kwartałach 129 mln PLN w porównaniu do 14 mln PLN po trzech kwartałach 2009 roku – wzrost o prawie 800%.
  • Zysk netto w III kwartale 2010 roku w wysokości 56 mln PLN w porównaniu do 14 mln PLN
    w II kwartale 2010 – wzrost o ponad 400%.
  • W III kwartale Grupa wypracowała zysk operacyjny (bez uwzględnienia odpisów netto
    z tytułu utraty wartości aktywów) na poziomie 197 mln PLN w porównaniu do 161 mln PLN w II kwartale 2010 (poprawa o 22,4%).
  • Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 56,3% po trzech kwartałach 2010 roku wobec 63,1% po trzech kwartałach 2009 roku (poprawa o 6,8 p.p.).
  • Współczynnik wypłacalności na poziomie 12,3% na koniec III kwartału 2010 roku.

W III kwartale 2010 zysk operacyjny (bez uwzględnienia odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów) Grupy Kredyt Banku wyniósł 197 mln zł i był wyższy o 22,4% w porównaniu do II kwartału 2010.

Przychody operacyjne netto Grupy (pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne) w III kwartale tego roku, w porównaniu do III kwartału 2009 roku, wzrosły o 3,5%, podczas gdy koszty działania i koszty ogólnego zarządu w analogicznych okresach spadły o 4,3%.

Zysk netto Grupy po trzech kwartałach bieżącego roku wyniósł 129 mln zł w porównaniu z 14 mln zł wypracowanymi w trzech kwartałach ubiegłego roku.

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę w trzech kwartałach 2010 roku ukształtował się na poziomie 831 mln zł i był o 5,6% wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2009 roku.

W samym III kwartale 2010 roku wynik z tytułu odsetek ukształtował się na poziomie 284 mln zł, tj. o 4,8% wyższym od wyniku III kwartału 2009 roku. Wzrost dochodów netto z tytułu odsetek jest efektem poprawy struktury finansowania działalności w Grupie Kredyt Banku.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 241 mln zł i był wyższy o prawie 13 mln zł (o 5,6%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast tylko w III kwartale 2010 wyniósł 84 mln zł i był wyższy o prawie 2 mln zł (o 2,4%) niż w III kwartale 2009 roku.

Koszty osobowe poniesione w trzech kwartałach 2010 roku spadły o 9,7% w stosunku do trzech kwartałów 2009 roku i wyniosły 308 mln zł, natomiast tylko w III kwartale tego roku wyniosły 105 mln zł i były o prawie 5 mln zł (4,5%) niższe niż przed rokiem.

Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych w trzech kwartałach 2010 roku wyniosły 302 mln zł i w porównaniu z trzema kwartałami 2009 roku ukształtowały się na poziomie niższym o 34 mln zł (o 10,2%). Natomiast tylko w III kwartale wyniosły 105 mln zł i w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku ukształtowały się na poziomie niższym o 2 mln zł (o 1,8%).

Spadek kosztów jest efektem wprowadzonej przed rokiem ścisłej kontroli wydatków oraz przeprowadzonej restrukturyzacji w Grupie.

Wskaźnik koszty do dochodów (CIR) spadł odpowiednio z 58,9% do 54,4% (III kwartał) oraz 63,1% do 56,3% (trzy kwartały).

W III kwartale 2010 roku Grupa utworzyła 121,6 mln odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów i rezerw. Dodatkowe odpisy dotyczyły kredytów z segmentu detalicznego i były skompensowane rozwiązaniem odpisów dla segmentu korporacyjnego.

Aktywność biznesowa:

Depozyty:

Portfel depozytów klientów na koniec III kwartału 2010 roku wzrósł o 17,2% w porównaniu ze stanem na koniec III kwartału 2009 roku. W okresie ostatnich 12 miesięcy wzrost depozytów zanotowano przede wszystkim w portfelu rachunków bieżących w kwocie ok. 3,2 mld zł (konta oszczędnościowe).

W III kwartale przeprowadzono trzy subskrypcje lokat strukturyzowanych opartych o kurs EUR/PLN dla klientów zamożnych i Private Banking, w trakcie których zebrano blisko 150 mln zł. Od początku roku w 8 subskrypcjach pozyskano ponad 430 mln zł.

Bank z powodzeniem oferował Ubezpieczenie Inwestycyjne Profit Plan – łącznie od początku roku sprzedaż przekroczyła 430 mln zł, z czego ponad 220 mln zł osiągnięto w III kwartale 2010 roku.

Jednocześnie Bank kontynuował koncentrację na konwersji depozytów do produktów inwestycyjnych. Sprzedaż brutto od początku roku osiągnęła poziom ponad 1,7 mld zł, m.in. dzięki szerokiej ofercie produktów KBC TFI. Udział KBC TFI w rynku aktywów w zarządzaniu 4,8%.

Kredyty:

Ogółem wartość należności od klientów brutto na koniec III kwartału 2010 roku pozostała na podobnym poziomie (wzrost o 2,9%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast saldo portfela kredytów udzielonych klientom detalicznym na koniec III kwartału wzrosło o 10,3% (ponad 2 mld zł) w stosunku do stanu na dzień 30.09.2009. Zmiana ta jest głównie wynikiem wzrostu salda kredytów mieszkaniowych, których dynamika nowej sprzedaży liczona rok do roku (III kw. 2010/III kw. 2009) wyniosła 235%. W lipcu Kredyt Bank osiągnął 9% udział w sprzedaży kredytów mieszkaniowych, zajmując 4 pozycję na rynku.

We wrześniu Bank promował kredyty gotówkowe. W trakcie promocji „Zainwestuj w siebie i edukację swojej rodziny” udzielił obecnym klientom ponad 6.500 kredytów, o łącznej wartości 80,7 mln zł.

III kw. 2010 II kw.2010 III kw. 2009
ROR – liczba 637 tys. 633 tys. 599 tys.
Konto Oszczędnościowe – liczba 593 tys. 577 tys. 442 tys.
Karty kredytowe (KB łącznie z Żagiel S.A.) – liczba* 210 tys. 216 tys. 244 tys.
Kredyty mieszkaniowe – liczba nowo udzielonych 3,4 tys. 4,5 tys. 1,7 tys.
Kredyty mieszkaniowe – wartość nowo udzielonych** 717 mln 945 mln 307 mln
Placówki Banku 383 384 407

*Bank zdecydował o zmianie prezentacji liczby kart kredytowych i obecnie prezentowane są wyłącznie karty, które są używane przez klientów.

** Nowe uruchomienia

Źródło: Kredyt Bank SA

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.