Dalsza poprawa europejskich usług e-Administracji. – Portal PR - 24PR
Dalsza poprawa europejskich usług e-Administracji.

25.02.2011 Kategoria: Samorząd. Autor: admin

Jednakże, istnieje potrzeba większego zorientowania na obywatela oraz większego wykorzystania e-Prokurmentu[1], aby poprawić komfort korzystania z usług oraz zredukować koszty

Analiza porównawcza Komisji Europejskiej, dotycząca e-administracji w Unii Europejskiej dokonana przez Capgemini ujawniła, że zwiększyła się dostępność i wyrafinowanie[2] dostępnych usług, jednakże rządy muszą jeszcze działać, by dostarczyć obywatelom oraz firmom porad i funkcjonalności, które będą istotne i aktualne.

Komisja Europejska ogłosiła 9. analizę porównawczą usług e-Administracji przygotowaną przez grupę Capgemini – jednego z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologii i outsourcingu – Instytut Badawczy Rand Europe, Grupę Analityczną IDC oraz Duński Instytut Technologiczny (DTI). Analiza porównawcza wskazuje na postęp w zakresie świadczenia e-usług publicznych w całej Unii Europejskiej. Mimo to istnieją duże różnice w jakości i dostępności e-Administracji pomiędzy państwami lub nawet pomiędzy szczeblami rządowymi w tym samym państwie. Rządy pod naciskiem fiskalnym muszą kontynuować adaptację e-Prokurmentu, by obniżyć koszty, przy jednoczesnej ogólnej poprawie dostępności korzystania z e-Administracji. Kluczowym krokiem jest tu poprawa łańcuchów usługowych poprzez włączenie dostawców (prywatnych, państwowych oraz z trzeciego sektora[3]), w celu dostarczenia większej możliwości wykorzystań tzw. „wydarzeniach życiowych[4]”. 

Raport opisuje, w jaki sposób poszczególne e-usługi osiągnęły dojrzałość; teraz zadaniem jest całościowe zarządzanie nimi, aby bardziej zwiększyć satysfakcję dla firm, obywateli i pracowników usług publicznych.

Dostępność 20 podstawowych usług[5] osiągnęła 82% w 2010 roku  i był to wzrost w porównaniu z 2009 rokiem gdy wynosiła 69%. Wskaźnik wyrafinowania usług osiągnął w 2010 roku 90% wzrastając o 7% w stosunku do 2009 roku. Irlandia, Austria, Malta i Portugalia w tej chwili posiadają maksymalne wyniki w obydwu wskaźnikach. Szwajcaria, Bułgaria, Włochy, Chorwacja i Łotwa również bardzo poprawiły swoje wskaźniki od zeszłorocznego pomiaru. Jednakże, raport pokazał, że większość usług jest wciąż dostarczana osobno, więc użytkownicy muszą odwiedzać różne serwisy, aby wprowadzić różne aspekty ich zawodowego lub prywatnego życia. W przyszłości, usługi z różnych agencji rządowych muszą być powiązane z wydarzeniami życiowymi obywateli lub przedsiębiorstw – oraz być dostarczone tak, aby użytkownik był w centrum ich zainteresowania.

Zachęcanie użytkowników końcowych, aby wykorzystywali usługi internetowe jest istotnym wymogiem w zmniejszeniu kosztów. Na przykład  e-usługi, wspierające obywateli w powrocie do pracy oraz w założeniu własnego biznesu,  przyczynią się do poprawy konkurencyjności  i pomogą w obniżeniu liczby osób pobierających świadczenia. e-Prokurment to kolejny obszar, który pomoże w obniżeniu kosztów. Przystosowanie e-Prokurmentu przez europejską administrację wzrosło z 56% do 71% pomiędzy 2009 a 2010 rokiem, jednakże jest to nadal poniżej zakładanego celu całkowitej digitalizacji procesu zakupów. Większa przejrzystość oraz spójność w procesie wyboru dostawcy dostarczana przez e-Prokurment we wszystkich państwach EU ma zwiększyć zakres konkurencyjności w regionie i pomiędzy dostawcami.

Rekomendacja raportu wokół podejścia „administracji jako API[6]” wskazuje na potencjał agencji publicznych, aby umożliwić sektorowi prywatnemu i trzeciemu rozwój swoich interfejsów lub portali. Jeden z takich scenariuszy może obejmować dostawcę telekomunikacyjnego, który pozwala na wykorzystanie usług publicznych przez swoją sieć oraz dostawcę oprogramowania, którzy mogliby rozwinąć aplikacje do wykorzystania w Tabletach PC lub cieszących się coraz większą popularnością urządzeniach mobilnych. Tak bardzo różniące się modele dostawy stymulowałyby innowacyjność w usługach publicznych oraz wywołałyby większe zaangażowanie u obywateli i u przedsiębiorstw co do e-usług, oraz zmniejszyłyby brzemię kosztowe leżące na rządach wynikające z dostawy tych usług.

„Podwaliny zostały już położone: ciągły wzrost w dostępności i wyrafinowaniu usług jest obiecujący. Należy się skupić na zapewnieniu, że to doświadczenie będzie wykorzystywane na regionalnym jak i miejskim poziomie. Musimy również wypełnić lukę pomiędzy dostępnością a rzeczywistym wykorzystaniem, aby przedstawić wartość inwestycji ICT[7] oraz łączyć usługi tak, aby były one istotne dla użytkowników. Dodatkowo, administracja publiczna w całej Unii Europejskiej musi wykorzystać nowe technologie oraz wielosektorowe modele dostawy, aby dokonać kwantowych zmian, które są wykonalne oraz bardzo potrzebne” powiedział Graham Colclough, wiceprezydent, globalnego sektora publicznego, Capgemini. „W poszukiwaniu wiodących praktyk, ważne jest, aby państwa UE zajrzały w głąb regionów. Z rozrastającą się globalizacją, współzawodnictwo europejskie będzie zależeć od  możliwości rządów do dostarczenia efektywnych usług w kontekście międzypaństwowym.”

„Kryzys ekonomiczny i demograficzne zmiany zmuszają rządy do przemyślenia w jaki sposób działają. Setki milionów obywateli, nie tylko polegają na usługach publicznych, lecz również chcą nowych, bardziej interaktywnych relacji ze swoimi rządami,” Neelie Kroes Europejski komisarz ds. agendy cyfrowej, podczas prezentowania nowego planu akcji e-Administracji na lata 2011-15 w grudniu 2010. „ICT mogą dosłownie przetransformować i poprawić usługi publiczne, przy fizycznym obniżeniu rządowych obciążeń budżetowych. Rolą agendy cyfrowej jest całościowe wsparcie, poprzez pozbycie się barier dla e-administrowania .Obywatele i przedsiębiorstwa muszą być w stanie korzystać z usług online w całej Europie, bez znaczenia na ich kraj pochodzenia. Jeżeli administracje są opieszałe w adaptacji nowoczesnych technologii, ryzykują one wyobcowaniem młodszej generacji. Nie jest to dobre ani dla demokracji ani dla innowacji w administracji. Jeżeli publiczna administracja nie będzie nadążać za współczesną technologią, ryzykuje, że zostanie przeszkodą dla społeczeństwa obywatelskiego.”

Aby uzyskać dostęp do pełnego raportu, należy przejść do
www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2010-egovernment-benchmark/

Wideo przedstawiające raport jest również dostępne na: www.capgemini.com/insights-and-resources/by-video/theegovernment-benchmark-report-2010/

Po więcej informacji na temat agendy cyfrowej UE, prosimy przejść do:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

O 9. analizie porównawczej Komisji Europejskiej, dotyczącej e-administracji w Unii Europejskiej 2010
Ta analiza porównawcza była przygotowywana od 2001r. przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów na temat postępów w e-administracji w całej UE. Celem tej ankiety było dostarczenie analizy porównawczej dla różnych państw europejskich, aby porównać postępy i wymienić najlepsze praktyki. Analiza porównawcza obejmowała ponad 10 000 stron internetowych w 32 krajach, w tym 27 państw członkowskich oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię Chorwację oraz Turcję. Analiza porównawcza jest wynikiem współpracy zaprojektowanym i angażującym zarówno Komisję Europejską i przedstawicieli krajów. Analiza porównawcza wykorzystuje system kompleksowego rankingu, w celu zidentyfikowania tych państw europejskich, które wprowadziły najbardziej dojrzałe usługi
e-administracji.
Analiza porównawcza 2010 znacznie zwiększyła zakres, tak jak pomiar wpływu na życie, analizę usług regionalnych i lokalnych oraz status dziewięciu wspólnych płaszczyzn IT. Analiza porównawcza jest teraz częścią ciągłego cyku usprawnień, z rocznymi przeglądami metodyki, badaniami pilotażowymi oraz grupami działań doszkalających pośród przedstawicieli krajów członkowskich.

Capgemini


[1] e-Prokurment: całościowa digitalizacja wyboru dostawcy i powiązanego procesu transakcyjnego
[2] – Pełna dostępność online: zakres, w jakim dostawa 20 kluczowych usług publicznych jest zautomatyzowan i pro aktywny- Wyrafinowanie portalu: określenie najbardziej dojrzałych, zorientowanych na użytkownika i spersonalizowanych portali, które zapewniają bezpośredni dostęp do szerokiego zakresu usług e-administracji.
[3] „Trzeci” sektor: organizacje, non-profit, pozarządowe – np. przedsiębiorstwa społeczne, organizacje charytatywne i tym podobne
[4] Wydarzenia życiowe to zgrupowane usługi administracyjne, które są zazwyczaj dostarczane przez różne agencje rządowe wokół jednego tematu, który ma sens dla obywateli. Systemy IT uczestniczących agencji rządowych następnie współpracują (np. wewnętrznie), aby płynnie  dostarczyć e-usługę. Typowymi przykładami wydarzeń życiowych są: dla obywateli (narodziny, śmierć), dla firm (data powstania, data przekształcenia)
[5] 20 podstawowych usług, takich jak rozliczania podatku online, otrzymanie zezwoleń, rejestrowanie się w szkołach, itp.
[6] API: Application Programming Interface, zasady i specyfikacje, dzięki którym oprogramowanie i usługi online mogą śledzić wykorzystanie niektórych (w tym przypadku administracyjnych) usług i zasobów.
[7] ICT – z ang. wysokie technologie komunikacyjno informacyjne

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.