Odroczenie zaliczki obniża efektywną stawkę podatku dochodowego – Portal PR - 24PR
Odroczenie zaliczki obniża efektywną stawkę podatku dochodowego

21.02.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Przedsiębiorcy, którzy chcą płacić zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym mają dziś ostatni dzień, aby powiadomić o tym urząd skarbowy. Wybór takiego rozwiązania pozwala obniżyć koszty obciążeń podatkowych i zwiększyć płynność w przedsiębiorstwie. Mogą z niego skorzystać  m.in. przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową bądź podatkiem liniowym i uzyskiwanie z niej dochodu rodzi określone konsekwencje podatkowe. Jedną z nich jest obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podstawowym okresem płacenia zaliczek jest okres miesięczny. Płacimy je w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został dochód. Miesięczne rozliczenie oznacza, że bez względu na to, czy przedsiębiorca uzyskał zapłatę za sprzedany towar, czy nie, środki finansowe na zaliczkę muszą zostać zebrane do 20 dnia każdego miesiąca.

Jest też inna możliwość, znacznie korzystniejsza, zapłaty zaliczek raz na kwartał. Jest mniej popularna, bo nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. W ten sposób mogą rozliczać się mniejsze firmy, bądź podmioty rozpoczynające działalność. Tax Care podejmował już tę tematykę w swoich analizach. Dziś o niej przypominamy, gdyż przedsiębiorcy, którzy wybiorą tę formę rozliczeń, muszą do 21 lutego powiadomić o tym urząd skarbowy.

Cztery zaliczki zamiast 11

Sposób obliczania zaliczki jest tutaj taki sam, jak przy rozliczeniach miesięcznych (zaliczkę za dany okres obliczamy od dochodu osiągniętego od początku roku odliczając zaliczki zapłacone za poprzednie okresy). Różnica polega jednak na tym, że zamiast 11 zaliczek miesięcznych przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty 4 zaliczek kwartalnych. Zaliczka za I kwartał płatna jest do 20 kwietnia, zaliczka za II kwartał – do 20 lipca, zaliczka za III kwartał do 20 października a zaliczka za IV kwartał do 20 grudnia w wysokości zaliczki III kwartału.

Efektywnie mniej podatku

Kwartalny system wpłat zaliczek niewątpliwie ma wpływ na poprawę płynności w przedsiębiorstwie. Ci przedsiębiorcy, którzy pożyczają pieniądze na podatek dzięki zaliczkom kwartalnym oszczędzą na odsetkach a Ci, którzy dysponują nadwyżkami finansowanymi mogą je lokować tam gdzie pieniądz będzie na siebie zarabiał. Zarobek zależny jest oczywiście od opłacalności inwestycji. Jeśli jednak przyjmiemy roczną stopę oprocentowania lokaty na poziomie 5% to przesunięcie zapłaty zaliczki w wysokości np. 100000zł z 20 stycznia na 20 kwietnia pozwoli zarobić 1250zł. A to oznacza, że efektywnie przedsiębiorca zapłaci nie 100000 zł podatku a 98750zł. Zaliczki kwartalne to również ograniczenie pracy biurowej związanej choćby z dokonywaniem przelewów a tym samym kosztów w przedsiębiorstwie.

Rozpoczynasz działalność? Masz prawo do zaliczki kwartalnej

System kwartalnych zaliczek skierowany jest przede wszystkim do małych i rozpoczynających działalność przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o PIT, skorzystać z tego sposobu rozliczeń mogą dwie grupy przedsiębiorców – mali podatnicy oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Małym podatnikiem jest taki przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Limit ten w 2011 roku wynosi 4.736.000 zł. W przypadku drugiej grupy podatników rozliczenie kwartalne jest możliwe o ile podatnik w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej ani działalności takiej nie prowadził małżonek podatnika, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ostatni dzień na zgłoszenie

Jeżeli przedsiębiorca jest małym podatnikiem i chce opłacać zaliczki kwartalne powinien zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 lutego roku podatkowego (z uwagi na to, że 20 lutego przypadł w tym roku w niedzielę, czas na wybór zaliczek kwartalnych mamy do 21 lutego w 2011r.). W przypadku podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego zawiadomienie powinno być złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Trzeba pamiętać, że takie zgłoszenie wywiera skutki na lata następne. Zatem podatnik posiadający status małego podatnika  jeżeli chce w kolejnym roku wpłacać zaliczki kwartalne nie musi składać powtórnego zawiadomienia. Jeśli zaś chce zmienić system rozliczeń zobowiązany jest do 20 lutego poinformować o tym na piśmie naczelnika urzędu skarbowego.

dr Joanna Szlęzak-Matusewicz

Kierownik Zespołu Analiz Podatkowych Tax Care

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), art. 44 ust. 3g-3i

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.