Klient może zażądać rachunku do 3 miesięcy od wykonania usługi – Portal PR - 24PR
Klient może zażądać rachunku do 3 miesięcy od wykonania usługi

09.11.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bardzo często decydują się na uproszczone formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów, takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa. W przypadku karty podatkowej, podatnik nie musi nawet prowadzić ewidencji uzyskiwanych przychodów. Ten fakt nie zwalnia go jednak z obowiązku wystawiania rachunków na życzenie klienta.

Zgodnie z art. 87 ustawy ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obowiązek ten nie dotoczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

Termin wystawienia rachunku
Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli klient zażądał go po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei, jeżeli zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, podatnicy wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonanie usługi lub wydania towaru. W przypadku żądania wystawienia rachunku ze strony klienta po wykonaniu usługi bądź wydaniu towaru, przedsiębiorca ma 7 dni od momentu zgłoszenia żądania na jego wystawienie.

Elementy rachunku
Informacje jakie powinien zwierać rachunek zostały określone przez ministra finansów w drodze rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte na rachunkach. Należą do nich:
– imiona i nazwiska oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
– datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
– określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
– ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Rachunek a forma rozliczeńZ ewidencji uzyskiwanych przychodów zwolnieni są przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej. Jednak w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został zawarty przepis podobny do tego z ordynacji podatkowej. Nakłada on na podatników obowiązek wystawiania rachunków na żądanie klienta. Ponadto podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani do ich numerowania oraz przechowywania ich kopii w kolejności wystawienia do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Dorota Kępka, księgowa Tax Care
Jerzy Toczyński, Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.