Opłaty skarbowe można zaliczyć do kosztów firmy – Portal PR - 24PR
Opłaty skarbowe można zaliczyć do kosztów firmy

14.11.2011 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Do licznych obciążeń fiskalnych przedsiębiorcy można zaliczyć opłatę skarbową. Jest ona pobierana przy  dokonywaniu czynności urzędowych, wydawaniu zaświadczeń oraz zezwoleń. Co prawda można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, jednak mnogość sytuacji, w których jest pobierana, z pewnością nie wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości.

Zgodnie z art. 5 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W tym przypadku obowiązek ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Do przykładowych opłat skarbowych, które są często płacone przez przedsiębiorców można zaliczyć:

1. Dokonanie czynności urzędowej

– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł,

– zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł,

– potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym – 170 zł,

– potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT – 170 zł.
2. Wydanie zaświadczenia

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł,

– zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje – 21 zł,

– zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony – 21 zł.
3. Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

– pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż leśna – 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej (nie więcej niż 539 zł),

– pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego- 36 zł.
4. Złożenie dokumentu

–  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł.
Gdzie i jak płaci się opłatę skarbową

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Rada gminy może również zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lud podmiotu, który dokonał czynności urzędowej lub wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, właściwym organem jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej w przypadku, gdy mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.