Rozwiązanie umowy hostingu – to nie takie proste – Portal PR - 24PR
Rozwiązanie umowy hostingu – to nie takie proste

21.12.2011 Kategoria: Hosting. Autor: admin

Witryny, strony internetowe przedsiębiorstw, reklamy produktów, bannery, ankiety zamieszczane w przestrzeni wirtualnej są dziś biznesowym chlebem powszednim, a niekiedy nawet warunkiem koniecznym prowadzenia działalności gospodarczej. Co jednak w sytuacji, gdy usługi internetowe, za które zapłaciliśmy, a które miały usprawniać działanie przedsiębiorstwa i pomnażać jego zyski, działają wadliwie, albo przestają funkcjonować w ogóle?

Jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej w wirtualnej przestrzeni jest umowa oparta na hostingu. Umowę taką zawierają z jednej strony podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dostarczania usług internetowych, a z drugiej np. przedsiębiorcy realizujący swoją działalność za pomocą narzędzi wirtualnych. Przedmiotem takiej umowy jest udostępnienie przedsiębiorcy miejsca na serwerze przez dostawcę usług internetowych. Firma może na nim przechowywać swoje dane, a następnie przekazywać je osobom trzecim, np. klientom.

Przykład:

Kowalski i synowie sp. z o.o. handlują częściami samochodowymi. Spółka ta zawiera z Serverprovider S.A. umowę o hosting na prowadzonym przez tę ostatnią serwerze. Na skutek tej umowy, na serwerze dostarczyciela powstaje strona internetowa, dzięki której Kowalski wraz z synami będzie mógł handlować na terenie całego kraju przez internetową sprzedaż wysyłkową.

Charakterystyka umowy hostingu

Obowiązki dostarczyciela usług internetowych, wynikające z umowy hostingu, regulują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204). Akt ten reguluje zachowania polegające na udostępnieniu zasobów w systemie informatycznym w celu zapewnienia usługobiorcy (np. przedsiębiorcy) możliwości przechowywania danych. Inne obowiązki stron i konsekwencje umowy hostingu nie są przez ten akt regulowane.

Umowa hostingu należy do grupy tzw. umów nienazwanych, czyli takich, których nie można wyróżnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku takich dokumentów należy stosować przepisy innych umów, których konstytutywne cechy są analogiczne do analizowanej. Umowa hostingu wykazuje duże podobieństwo do umowy świadczenia usług (art. 750 Kodeksu cywilnego), a przez to do umowy zlecenia (art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego).

Jak właściwie wypowiedzieć umowę?

Przepisy Kodeksu cywilnego w tym zakresie stanowią, że dobie strony mogą wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Stosowne oświadczenie woli nie wymaga żadnej szczególnej formy. Powinno ujawniać wolę rozwiązania umowy w sposób dostateczny. Oświadczenie, którego adresatem jest druga strona, można uznać za złożone, gdy zostanie ono dostarczone w sposób umożliwiający jej zapoznanie się z treścią dokumentu. Wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Przykład:
Kowalski i synowie sp. z o.o. zawarli z Serverprovider S.A. umowę hostingu, na podstawie której ten ostatni udostępniał miejsce przedsiębiorcy na serwerze, na którym ten pierwszy prowadził działalność. Po kilku miesiącach dostarczyciel usług internetowych zmienił funkcje serwera w ten sposób, że uniemożliwił pełne korzystanie ze strony przedsiębiorcy handlującego częściami przez Internet. Zyski przedsiębiorstwa Kowalski i synowie spadły, więc spółka wypowiedziała umowę dostarczycielowi usług internetowych.

Skutki wypowiedzenia

Skutki wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron są uzależnione od tego, czy wypowiedzenie nastąpiło z ważnych powodów. Ważny powód może mieć charakter obiektywny, czyli niezależny od stron, jak i charakter subiektywny – czyli dotyczący jednej z nich. Może być zarówno zawinioną przez stronę przyczyną, jak i powstałą bez jej winy. Analizując powyższy przykład należy stwierdzić, że przedsiębiorca miał istotny powód aby wypowiedzieć umowę. Jeżeli jednak umowa hostingu była odpłatna i zostałaby wypowiedziana bez ważnego powodu, strona, która dokonała wypowiedzenia, zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

Przepisy Kodeksu cywilnego różnicują dalsze skutki wypowiedzenia od tego, czy wypowiedzenia dokonuje zleceniodawca czy zleceniobiorca . Wypowiadając umowę nawet z ważnego powodu przedsiębiorca dający zlecenie jest zobowiązany pokryć wydatki, jakie poniósł dostarczyciel usług internetowych, aby zrealizować umowę hostingu.

Przykład:
Dostarczyciel usług internetowych Serverprovider S.A. aby zrealizować umowę o hosting zawartą z Kowalski i synowie sp. z o.o. zmienia organizację swojego istniejącego oprogramowania dostosowując ją do potrzeb klienta i w związku z tym ponosi odpowiednie wydatki. Po krótkim okresie współpracy odbiorca usług internetowych wypowiada umowę hostingu.

W takim przypadku dostawca usług internetowych może domagać się zwrotu wydatków, które poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Zwrot obejmuje koszty poniesione do dnia wypowiedzenia wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia poniesienia wydatku, do jego zwrotu. Ponadto, jeżeli zlecenie jest odpłatne, jest on uprawniony do otrzymania zapłaty takiej części wynagrodzenia, która odpowiada dotychczas wykonanym przez niego czynnościom.

Piotr Byczkowski
Aplikant radcowski w Kancelarii Prawniczej
Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu

Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k. to poznańska kancelaria, która od kilku lat działa również na terenie Warszawy. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców. Jako jedna z nielicznych kancelarii specjalizuje się także w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z działających w Internecie.

Piotr Byczkowski – Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2010 r. odbywa aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu. Zdobywał doświadczenia zawodowe w kancelariach prawniczych o różnym profilu działalności. Zakres jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo konsumenckie, prawo spółek, prawo administracyjne oraz podatkowe.

Egzo Group Sp. z o.o.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.