Ryzykowne zachowania studentów i młodych pracowników – Portal PR - 24PR
Ryzykowne zachowania studentów i młodych pracowników

28.12.2011 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: admin

Siedmiu na dziesięciu młodych pracowników często łamie zasady polityki informatycznej, a co czwarty staje się ofiarą kradzieży tożsamości przed osiągnięciem wieku 30 lat: oto wnioski z ogólnoświatowego raportu z badania opublikowanego przez Cisco. Wyniki trzeciej, ostatniej części badania Cisco Connected World Technology Report ujawniają zdumiewające postawy wobec polityki informatycznej oraz rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa danych ze strony nowego pokolenia pracowników, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Jest to generacja, która wyrosła w epoce Internetu i prowadzi tryb życia „na żądanie”, mieszając w miejscu pracy czynności służbowe z prywatnymi.

Omawiane badanie, przeprowadzone w różnych krajach świata, dotyczyło wymagań i zachowań tej nowej generacji w takich aspektach jak dostęp do sieci, swoboda korzystania z urządzeń mobilnych, media społecznościowe i styl pracy. Wyniki badania mają kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia, w jaki sposób zachowania tej nowej generacji pracowników zwiększają ryzyko osobiste i korporacyjne w i tak już skomplikowanej sytuacji jeśli chodzi o zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

Najnowsze wyniki badania przedstawione w raporcie wskazują, że pracodawcy mają coraz więcej powodów do niepokoju. Potrzeba natychmiastowego dostępu do informacji na każde żądanie jest tak głęboko zakorzeniona u młodych pracowników, że wielu z nich dopuszcza się skrajnie ryzykownych zachowań aby uzyskać dostęp do Internetu, nawet jeśli stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy czy ich własnego. Wśród tych zachowań znajdują się takie jak potajemne użycie bezprzewodowego połączenia sąsiada, przesiadywanie w pobliżu siedziby jakiejś firmy w celu uzyskania bezpłatnego dostępu Wi-Fi do sieci oraz pożyczanie sprzętu innym osobom bez nadzoru.

W sytuacji, gdy ponad jedna trzecia pracowników (36%) przyznaje, że nie darzy respektem działu informatycznego w swojej pracy, pogodzenie konieczności przestrzegania polityki informatycznej z wykazywanym przez młodych pracowników pragnieniem elastyczniejszego dostępu do mediów społecznościowych, urządzeń i sieci staje się wyzwaniem dla tradycyjnej kultury korporacyjnej. Równocześnie wywiera to coraz większą presję na osoby zajmujące się rekrutacją, na kierownictwo, działy informatyczne oraz zasady kultury korporacyjnej, aby dopuścić większą elastyczność w nadziei, że talenty tej nowej generacji mimo wszystko dadzą firmie przewagę nad konkurencją.

Wyniki badania przedstawione przez dyrektora ds. informatycznych i dyrektora ds. bezpieczeństwa Cisco podczas internetowej emisji telewizyjnej dostępne są bezpłatnie pod adresem www.cisco.com/go/connectedreport.

Najważniejsze wnioski z badania

 • Drugi doroczny raport Cisco Connected World Technology Report objęło ponad 2800 studentówi młodych specjalistów w 14 krajach reprezentujących największe lub najszybciej rozwijające się gospodarki. Celem badania było zrozumienie, w jaki sposób przedsiębiorstwa muszą pogodzić swoje potrzeby biznesowe i zarządzanie ryzykiem z oczekiwaniami i zachowaniami nowej generacji pracowników w dziedzinie nowych technologii.

Wpływ ryzykownych zachowań na wskaźnik kradzieży tożsamości

 • Około jednej czwartej studentów (24%) i pracowników (23%) doświadczyło kradzieży tożsamości przed osiągnięciem wieku 30 lat, co zapewne jest bezpośrednim skutkiem przesunięcia granic prywatności. W odniesieniu do szerszej grupy ludzi, 2 na 5 studentów podaje, że zna osoby (kolegów, członków rodziny), które stały się ofiarą kradzieży tożsamości.

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci

 • Jedna trzecia (33%) ogółu badanych studentów nie ma oporów przed ujawnianiem informacji osobistych online, uważa, że granice prywatności rozluźniają się, bądź w ogóle nie myśli
  o zachowaniu prywatności. Fakt ten pozwala wnioskować, jakie nastawienie do informacji online będzie mieć nowa generacja pracowników — zapewne zarówno w odniesieniu do spraw prywatnych, jak i służbowych.

Przestrzeganie polityki informatycznej

 • Spośród tych pracowników, którzy wiedzą o istnieniu polityki informatycznej, 70% w skali globalnej przyznaje się, że częściej lub rzadziej łamie jej zasady. Wśród licznych powodów takiej postawy najczęściej (33%) podawane jest przekonanie, że nie robią oni nic złego. Co piąty (22%) pracownik jako powód podaje, że nieuprawniony dostęp do programów i aplikacji jest niezbędny do wykonania pracy, a 19% przyznaje, że polityka informatyczna nie jest egzekwowana. Inne podawane powody to brak czasu na myślenie o zasadach podczas pracy (18%), niewygoda związana z przestrzeganiem zasad (16%), zapominanie o zasadach (15%) oraz brak nadzoru ze strony przełożonych (14%).
 • Dwie trzecie (67%) respondentów uważa, że polityka informatyczna powinna być zmieniona, aby wyjść naprzeciw realiom, które wymagają większej elastyczności w pracy.
 • Przedsiębiorstwa wprowadzają ograniczenia dostępu do wielu urządzeń, aplikacji i mediów społecznościowych. Młodzi pracownicy podają, że aplikacje, których najczęściej dotyczą ograniczenia to gry online (37%), a jeśli chodzi o sprzęt jest to iPod firmy Apple (15%).
 • W skali globalnej co dziesiąty (10%) pracownik podaje, że polityka informatyczna zakazuje używania iPadów i tabletów, co w sytuacji zwiększającej się popularności tych ostatnich sygnalizuje rosnące wyzwanie dla działów informatycznych. Trzech na dziesięciu pracowników (31%) podaje, że zakazane jest również korzystanie z portali i stron społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter
  i YouTube.
 • Trzy piąte pracowników (61%) uważa, że nie ponosi odpowiedzialności za ochronę informacji
  i sprzętu, lecz odpowiedzialność taka spoczywa na dziale informatycznym i usługodawcach.

Ryzykowne zachowania: „pożyczanie” połączeń bezprzewodowych od sąsiadów, sklepów itd.

 • Dawniej sąsiedzi przychodzili pożyczyć cukier lub jajko. Dzisiaj proszą o udostępnienie Internetu. Prawie jedna czwarta studentów (23%) prosiła kiedyś sąsiadów o udostępnienie komputera lub połączenia internetowego, a prawie jedna piąta (19%) przyznaje się do korzystania z połączenia bezprzewodowego sąsiadów bez zezwolenia. Około jednej piątej ogółu studentów (19%) przyznaje się do przestawania w pobliżu sklepów itp. w celu korzystania z bezpłatnych połączeń bezprzewodowych. Około jednej dziesiątej (9%) zdarzyło się prosić obcą osobę o użyczenie telefonu komórkowego. Dwie trzecie (64%) ogółu pracowników przyznało się do co najmniej jednego
  z powyższych zachowań.

Ryzykowne zachowania: użycie komputera bez nadzoru

 • Ponad połowa pracowników w skali globalnej (56%) przyznała, że zezwala innym na używanie swoich komputerów bez nadzoru. Dotyczy to nie tylko członków rodziny, przyjaciół
  i współpracowników, lecz nawet osób obcych.
 • Studenci wykazywali większą niż młodzi pracownicy tendencję do ryzykownych zachowań online. Ponad cztery piąte studentów (86%) podaje, że zezwalało innym na użycie swojego komputera bez nadzoru. Wskazuje to, że takie zachowanie będzie się jeszcze nasilać w miarę jak w następnych latach na rynek pracy będzie wchodzić kolejna generacja.
 • Ponad jedna dziesiąta studentów (16%) przyznaje, że zdarza im się zostawiać rzeczy osobiste, w tym sprzęt, w miejscach publicznych bez nadzoru, np. idąc w restauracji samoobsługowej po posiłek czy napój lub do toalety.

Cytaty:

Dariusz Fabiszewski, dyrektor Cisco Systems Poland: „Pokolenie internetowe wchodzące na rynek pracy wnosi ze sobą nowy potencjał, nowe podejście, nowe metody pracy, ale także nowe rodzaje oczekiwań wobec pracodawców, a nawet nowe rodzaje zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa. Trzy rozdziały tegorocznej edycji Cisco Connected World Technology Report dają interesujący wgląd w to, jak młode pokolenie pozyskuje informację, jakich używa urządzeń oraz jakie znaczenie przywiązuje do mobilności i dostępu do sieci. Wyniki te są interesujące nie tylko dla działów informatycznych, lecz dla wszystkich działów przedsiębiorstwa — w tym kadr, marketingu, sprzedaży, działu badawczo-rozwojowego i innych”.

John N. Stewart, dyrektor ds. bezpieczeństwa, Cisco: „Nowa generacja pracowników oczekuje bardziej swobodnego dostępu do informacji i mediów społecznościowych. Wyniki badania Cisco Connected World Technology Report dają bardzo cenny wgląd w kwestię modyfikacji polityki informatycznej i polityki bezpieczeństwa koniecznej dla zwiększenia mobilności i produktywności bez ograniczenia możliwości skutecznego zarządzania ryzykiem. Jeśli zasady bezpieczeństwa są dobrze opracowane i wdrożone, mogą umożliwić mobilność i dostęp do mediów społecznościowych, a tym samym zapewnić pożądany wzrost produktywności”.

Informacje o badaniu Cisco Connected World Technology Report

 • Badanie Cisco Connected World Technology Report zostało przeprowadzone na zlecenie Cisco przez InsightExpress, zewnętrzną agencję badań rynkowych z siedzibą w USA
 • Badanie globalne obejmuje dwie ankiety: jedna dotyczy studentów, a druga młodych specjalistów w wieku poniżej 30 lat. Każda ankieta przeprowadzona była wśród 100 respondentów z każdego z 14 krajów, co dało całkowitą liczbę 2 800 respondentów
 • Ankietami objęto następujące kraje: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Rosja, Hiszpania, Wielka Brytania i US

Informacje o firmie Cisco:
Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Solski Burson-Marsteller

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.