Agora o rynku reklamy i wynikach Grupy w 2011 r. – Portal PR - 24PR
Agora o rynku reklamy i wynikach Grupy w 2011 r.

27.02.2012 Kategoria: Rynki, Wieści za spółek. Autor: admin

Grupa Agora opublikowała wyniki finansowe za czwarty kwartał 2011 oraz za cały ubiegły rok. Porównanie danych (r/r) wskazuje , że rynek reklamy w Polsce przeżywa trudne chwile, a Grupa Agora nie znalazłą odpowiedniej recepty na te trudności.

Według szacunków Grupy wydatki na całym rynku reklamy w 2011 r. wyniosły około 7,8 mld zł (wzrost o ponad 1,5%).

Przychody Grupy wzrosły o 10,6% do 1 234,6 mln zł. Sprzedaż reklam wyniosła 705,6 mln zł (spadek o 1,4%), sprzedaż wydawnictw wyniosła 192,8 mln zł (spadek o 7,7%), sprzedaż biletów do kin wzrosła do 146,3 mln zł, a pozostała sprzedaż wzrosła o 24,9% do 189,9 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy wyniosły 1 182,7 mln zł i zwiększyły się o 14,6%. Wzrost ten jest głównie efektem kosztów operacyjnych Heliosa, które w 2011 r. wyniosły 188,5 mln zł (w 2010 r. w wynikach Grupy Agora były konsolidowane jedynie wyniki Heliosa za wrzesień – grudzień 2010 r.). Gdyby wyeliminować wpływ Heliosa, koszty operacyjne Grupy Agora byłyby wyższe niż rok wcześniej o około 3%.

Marża EBITDA operacyjna1,2 segmentu Prasa Codzienna (Gazeta Wyborcza , Metro , Projekty Specjalne, pion Druku Agory S.A. i Agora Poligrafia Sp. z o.o.) wyniosła 21,4%.

Sprzedaż reklam w Gazecie Wyborczej3 wyniosła 256,1 mln zł (spadek o 16,3%), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 131,3 mln zł (spadek o 10,1%). Gazeta rozpowszechniała płatnie średnio 306 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł 37 %.

Przychody pionu Prasa Bezpłatna4 ze sprzedaży reklam5 wyniosły 30,4 mln zł (spadek o 3,2%). Udział bezpłatnej gazety Agory w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł o prawie 0,5 pkt% do około 4,5%. Wynik operacyjny EBIT2 pionu był lepszy niż przed rokiem o 0,8 mln zł i wyniósł 4,5 mln zł.

Przychody segmentu Internet6 Agory wzrosły o 12% do 114 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych7 zwiększyły się o 18,3%. W grudniu 2011 r. zasięg serwisów grupy Gazeta.pl sięgnął 61,3%, co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce wśród polskich portali.

Grupa AMS8 zwiększyła przychody z reklam9 o 6,1% do 171,5 mln zł przy spadku wydatków na reklamę zewnętrzną na całym rynku o ponad 0,5%. Grupa AMS poprawiła wynik operacyjny EBIT do poziomu 15 mln zł i zwiększyła swój udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną do 30% (wzrost o prawie 4 pkt%).

Przychody segmentu Czasopisma10 wyniosły 75,3 mln zł (spadek o 9,9%). Negatywny wpływ na wynik segmentu miał odnotowany w 4 kw. 2011 r. odpis aktualizujący wartość wybranych tytułów prasowych, w efekcie którego EBITDA operacyjna1,2 segmentu w 2011 r. obniżyła się do 2,4 mln zł. Gdyby wyeliminować wpływ odpisu, EBITDA operacyjna1,2 segmentu wyniosłaby 13,6 mln zł.

Segment Radio11 Agory zwiększył przychody o 11% do 86,1 mln zł i uzyskał pozytywny wynik operacyjny EBIT w wysokości 3,4 mln zł. Radiostacje muzyczne Agory zwiększyły swój udział w słuchalności do poziomu 7,1% (wzrost o 0,4 pkt%).

Helios zwiększył przychody do 203,9 mln zł i poprawił wynik operacyjny EBIT do poziomu 15,4 mln zł. Liczba biletów sprzedanych do kin Helios12 wzrosła o 8,7% do 8,3 mln sztuk przy wzroście frekwencji na rynku kinowym w Polsce o ponad 3%.

Wyniki rynkowe i finansowe przedsięwzięć Grupy Agora w 4 kw. 2011 r. (porównanie r/r):

mln zł 4 kw.2011* 4 kw.2010** zmiany r/r 1-4 kw.2011* 1-4 kw.2010** zmiany r/r
Przychody 335,9 340,7 (1,4%) 1 234,6 1 116,7 10,6%
Koszty 328,5 310,4 5,8% 1 182,7 1 031,8 14,6%
EBIT 7,4 30,3 (75,6%) 51,9 84,9 (38,9%)
Zysk netto 9,7 18,3 (47%) 43,8 71,9 (39,1%)
Przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 9 18 (50%) 42,2 71,9 (41,3%)
Marża EBIT 2,2% 8,9% (6,7pkt%) 4,2% 7,6% (3,4pkt%)
EBITDA 29,9 52,8 (43,4%) 144,7 167,2 (13,5%)
EBITDA operacyjna 30,8 57,3 (46,2%) 154,4 177,6 (13,1%)
Marża EBITDA operacyjna 9,2% 16,8% (7,6pkt%) 12,5% 15,9% (3,4pkt%)

* W wyniku weryfikacji długoterminowych prognoz finansowych poszczególnych segmentów biznesowych Grupy, przeprowadzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w Grupie dokonano odpisów aktualizacyjnych w łącznej wysokości 14,3 mln zł, które obciążyły jej wyniki za 4 kw. 2011 r.

Pozytywny wpływ na zysk netto Grupy w 4 kw. 2011 i w całym 2011 r. miała aktualizacja wyceny „opcji put” dla udziałowców niekontrolujących spółki Helios S.A. o kwotę 3,3 mln zł, przeprowadzona zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

** 31 sierpnia 2010 r. Agora S.A. podpisała ostateczną umowę nabycia większościowego pakietu akcji Helios S.A. (dawniej Centrum Filmowe Helios S.A.). W rezultacie, skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Agora za 2010 r. zawiera wyniki Helios S.A. za wrzesień – grudzień 2010 r.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.