Netia ustanowiła zastawy finansowe na aktywach o znacznej wartości – Portal PR - 24PR
Netia ustanowiła zastawy finansowe na aktywach o znacznej wartości

01.02.2012 Kategoria: Finanse firmy, Wieści za spółek. Autor: admin

Zarząd Netii S.A. („Netia”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) Nr 46/2011 na temat zawarcia przez Netię oraz Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Internetia”) z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG („Kredytodawcy”) umowy kredytowej („Umowa Kredytowa”), (ii) Nr 78/2011 na temat zbycia przez Netię aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej Netii – Netia Brand Management Sp. z o.o. („Netia Brand Management”) oraz (iii) Nr 69/2011 dotyczącego przejęcia przez Netię kontroli nad Telefonią Dialog S.A. („Dialog”), informuje, że:

1. w dniu 30 stycznia 2012 roku Netia Brand Management przystąpiła do Umowy Kredytu w charakterze poręczyciela zobowiązań Netii i Internetii wynikających z Umowy Kredytowej. Poręczenie zostało udzielone na rzecz Kredytodawców i stanowi zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, w tym odsetek wynikających z umowy kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej z dnia 29 września 2011 roku w kwocie 700.000.000 PLN, która została poręczona przez Netia Brand Management do maksymalnej kwoty 1.050.000.000 PLN. Poręczenie zostało udzielone na cały okres obowiązywania Umowy Kredytu nie dłużej niż do 31 grudnia 2017. Netia jest właścicielem 100% udziałów Netii Brand Management. Przedmiotowe poręczenie uznano za istotne ze względu na fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Netii;

2. w dniu 30 stycznia 2012 roku został ustanowiony przez Netię na rzecz Kredytodawców zastaw finansowy na 19.598.000 akcjach w Dialogu o wartości nominalnej 25 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 489.950.000 PLN stanowiących 100% kapitału zakładowego Dialog oraz uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Dialog. Akcje Dialog stanowią długoterminową lokatę kapitałową Netii.

Zastaw finansowy został ustanowiony na podstawie umowy zawartej pomiędzy Netią a Agentem Kredytu działającym na rzecz Kredytodawców. Zastaw został ustanowiony na rzecz Kredytodawców i stanowi zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, w tym odsetek przysługujących lub mogących przysługiwać każdemu z Kredytobiorców wynikających z umowy kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej z dnia 29 września 2011 roku w kwocie 700.000.000 PLN oraz wierzytelności z umów zabezpieczających przed ryzykiem zmian stopy procentowej łącznie do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.108.500.000 PLN. Przedmiotowy zastaw uznano za zastaw na aktywach o znacznej wartości ze względu na fakt, iż wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Netii; oraz

3. w dniu 30 stycznia 2012 roku został ustanowiony przez Netię zastaw finansowy na 6.220.980 udziałach w Netii Brand Management o wartości nominalnej 50 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 311.049.000 PLN stanowiących 100% kapitału zakładowego Netii Brand Management oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Netii Brand Management. Udziały w Netii Brand Management stanowią długoterminową lokatę kapitałową Netii.

Zastaw finansowy został ustanowiony na podstawie umowy zawartej pomiędzy Netią a Agentem Kredytu działającym na rzecz Kredytodawców. Zastaw został ustanowiony na rzecz Kredytodawców i stanowi zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, w tym odsetek przysługujących lub mogących przysługiwać każdemu z Kredytobiorców wynikających z umowy kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej z dnia 29 września 2011 roku w kwocie 700.000.000 PLN oraz wierzytelności z umów zabezpieczających przed ryzykiem zmian stopy procentowej łącznie do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.108.500.000 PLN. Przedmiotowy zastaw uznano za zastaw na aktywach o znacznej wartości ze względu na fakt, iż wartość tych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Netii.

Żaden z Kredytodawców nie jest podmiotem powiązanym z Netią.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 1 oraz 7 oraz § 7 i § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.