Produkcja przemysłowa w I wzrosła o 9,0 proc. rdr – Portal PR - 24PR
Produkcja przemysłowa w I wzrosła o 9,0 proc. rdr

17.02.2012 Kategoria: INNE, Makrodane. Autor: admin

Produkcja przemysłowa spadła w spadła w styczniu 2012 r. o 5,1% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 9,0% wobec wzrostu o 7,7% w grudniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. .

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2012 r.a)

Wyszczególnienie
I 2012
miesiąc poprzedni
= 100
analogiczny okres
ub. roku = 100
przeciętna
miesięczna
2005 = 100
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE
Ogółem
94,9
109,0
139,6
Górnictwo i wydobywanie
91,2
99,7
78,6
Przetwórstwo przemysłowe
95,1
110,7
146,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD
95,8
96,8
116,6
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami; rekultywacjaD
87,7
106,1
127,2
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE
Ogółem
35,5
132,2
107,5
a)Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
DNazwa skrócona według PKD 2007.
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 9,0% wyższa niż przed rokiem, ale o 5,1% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym o 9,1% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku.
W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 25,7%, maszyn i urządzeń – o 18,2%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,2% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,7%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,9% oraz w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 7,0%.=
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2012 r.
Wyszczególnienie XII 2011 I-XII 2011 I 2012
XI 2011= =100
analogiczny okres
2010=100
I 2011=
=100
XII 2011=
=100
WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU
OGÓŁEM
100,4*
108,2*
107,6
108,0
100,2
Górnictwo i wydobywanie
101,3*
105,9*
116,8
107,7
101,7
Przetwórstwo przemysłowe
100,3
109,0*
107,5
108,6
99,9
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)
100,0
102,8
103,5
103,4
101,2
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja a)
100,9
104,6
105,5
104,0
101,7
WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ
OGÓŁEM
100,0
101,8
101,0
101,5
99,9
a)Nazwa skrócona według PKD 2007
*Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2012 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (po 1,7%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2%). Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżono o 0,1%, w tym najbardziej produkcji metali (o 1,4%). Zanotowano również spadek cen m.in. produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,1%), produkcji papieru i wyrobów z papieru, odzieży (po 1,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,6%), napojów (o 0,5%), wyrobów z metali (o 0,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,2%), urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz mebli (po 0,1%). Ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Podniesiono natomiast ceny produkcji maszyn i urządzeń (o 0,1%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów tekstylnych (po 0,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,6%) oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,1%).

Główny Urząd Statystyczny

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.