Wynagrodzenie w I wzrosło o 8,1 proc. rdr – Portal PR - 24PR
Wynagrodzenie w I wzrosło o 8,1 proc. rdr

16.02.2012 Kategoria: Makrodane, Rynek pracy. Autor: admin
Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 r. oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. (tabela1)
Tabela 1. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw[1] w styczniu 2012 r.

Wyszczególnienie
I 2012
w liczbach
bezwzględnych
XII
2011 = 100
I
2011 = 100
Sektor przedsiębiorstw
Zatrudnienie w tys. 5550,8 100,9 100,9
Przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) w zł[2] 3666,41 91,3 108,1
w tym bez wypłat
z zysku [3]
3665,37 91,4 108,1
GUS podał, że w przedsiębiorstwach w styczniu było zatrudnionych o 0,9 proc. więcej osób niż przed rokiem i więcej o 0,9 proc. wobec grudnia.
Przeciętne wynagrodzenie sektorze przedsiębiorstw (do którego nie zalicza się m.in. najmniejszych firm, budżetówki i sektora finansowego) bez wypłat z zysku wyniosło w styczniu br. 3 tys. 665,37 zł i wzrosło rdr o 8,1 proc.. Natomiast w porównaniu z grudniem 2011 r. spadło o 8,6 proc, ale grudzień to miesiąc w którym wypłaca się dodatkowe bonusy i premie.
Według wstępnych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2012 r. w stosunku do grudnia 2011 r. wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).

Szczegóły komunikatu o inflacji w styczniu 2012 r. w artykule GUS: inflacja w styczniu 4,1 proc.

 


[1] Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.
[2] Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 r.
[3] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2012 r.

Podobne wpisy:

Tagi: , , , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.