Odpowiedzialność beneficjentów dotacji unijnych. – Portal PR - 24PR
Odpowiedzialność beneficjentów dotacji unijnych.

26.03.2012 Kategoria: PRAWO, Zarządzanie. Autor: admin

Odpowiedzialność beneficjentów dotacji unijnych w świetle zmian ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W lutym bieżącego roku weszły w życie przepisy, które przewidują odpowiedzialność – na zasadach opisanych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) – dla następujących kategorii osób:

1) osób zobowiązanych lub upoważnionych do działania w imieniu podmiotu, któremu odrębną ustawą lub na jej podstawie albo na podstawie umowy lub w drodze porozumienia powierzono określone zadania związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zwanych dalej „środkami unijnymi lub zagranicznymi”;

2) osób zobowiązanych do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, którym przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub które wykorzystują takie środki;

3) osób zobowiązanych lub upoważnionych do działania w imieniu podmiotu zobowiązanego do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, któremu przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub który wykorzystuje takie środki.

Beneficjentami środków o których mowa powyżej, mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1429) osoby fizyczne reprezentujące te podmioty muszą liczyć się z odpowiedzialnością, gdyż to na nich właśnie skupia się odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w wykorzystaniu przyznanych środków zagranicznych – mówi Radca Prawny – Eliza Krause.

Jednocześnie, w związku ze zmianą art. 13 ustawy (o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), odnoszącą się do zakresu przedmiotowego odpowiedzialności w tym zakresie, należy podkreślić, iż odpowiedzialność beneficjentów ograniczać się będzie do części środków, stanowiących środki publiczne albo przekazanych ze środków publicznych.

Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Krause specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy oraz  problematyki dotyczącej nieruchomości, najmu, własności lokali i  gospodarowania nieruchomościami.

 

www.kancelariaek.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.