Grayling prezentuje wyniki pierwszego badania globalnych trendów w komunikacji – Portal PR - 24PR
Grayling prezentuje wyniki pierwszego badania globalnych trendów w komunikacji

22.06.2012 Kategoria: Praktyka PR. Autor: admin
Grayling PULSE jest cokwartalnym badaniem trendów w globalnej komunikacji przeprowadzanym wśród światowej klasy ekspertów. Najnowsze badanie, które odbyło się na przełomie kwietnia i maja br. uwidoczniło następujące tendencje:
1. Wzrasta znaczenie komunikacji jako czynnika odpowiedzialnego za sukces rynkowy organizacji
2. Obszar komunikacji jest coraz bardziej doceniany przez zarządy firm
3. Postępuje integracja działań z zakresu public affairs i government relations z obszarem komunikacji korporacyjnej
4. Region Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wykazuje drugą co do wielkości dynamikę wzrostu nakładów na działania PR w sektorze technologii, mediów oraz telekomunikacji
Badanie Grayling PULSE zostało zrealizowane na przełomie kwietnia i maja 2012. Jego celem było zebranie danych, a następnie przeprowadzenie analizy dotyczącej szans i wyzwań w obszarze komunikacji, zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym.
W opinii 46% specjalistów zajmujących się komunikacją, którzy wzięli udział w pierwszym badaniu Grayling PULSE, znaczenie komunikacji dla sukcesu rynkowego organizacji wzrosło w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Rosji i Eurazji.
Mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej, wyniki badania wskazują, że ogólne nakłady na działania PR spółek z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej utrzymują się na niezmienionym poziomie. 19,4% respondentów udzieliło informacji, że budżety na PR są zwiększane, a 20,4% wskazało na brak zmian w tym zakresie.
Niemniej jednak, widoczność działań komunikacyjnych na najwyższych szczeblach organizacji oraz postrzegane znaczenie PR dla sukcesu rynkowego są coraz większe, czego potwierdzeniem jest 33,6% pozytywnych odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i 45,9% z Europy Południowo-Wschodniej. Wyniki wyraźnie wskazują także na zwiększanie budżetów na komunikację na rynku rosyjskim oraz w Eurazji (20,3%), co jest trendem dobrze odzwierciedlającym bieżącą sytuację gospodarczą w tym regionie.
Komentarz Jana Simunka, Dyrektora Regionalnego Grayling na Region Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
W ostatnim czasie obserwujemy jak wzrasta znaczenie komunikacji, która jest coraz częściej postrzegana jako element znacznie wspierający rozwój biznesu. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach pierwszej edycji badania Grayling PULSE. Kierownictwo najwyższego szczebla wspiera komunikację i angażuje się w inicjatywy w tym obszarze, ponieważ dostrzega, że wpływa ona bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe. Dotyczy to zarówno budowania wizerunku marki i zarządzania reputacją, jak również kształtowania otoczenia, w którym dana organizacja działa, oraz poprawy stosunków z kluczowymi interesariuszami. Głównie z tego względu Grayling wprowadził zmiany do strategii realizowanej w całym regionie. Obecnie nasza oferta to zintegrowane usługi public affairs oraz PR (również tzw. e-PR) na wszystkich rynkach, skupiające się szczególnie na doradztwie strategicznym dla kierownictwa najwyższego szczebla”.
Zgodnie z aktualnym globalnym trendem, spółki w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Rosji i Eurazji zwiększają wydatki na komunikację w mediach społecznościowych oraz w Internecie (tzw. e-PR), czego potwierdzeniem jest 45% pozytywnych odpowiedzi udzielonych na to pytanie. Natomiast w odniesieniu do komunikacji korporacyjnej, zarządzania reputacją i komunikacji kryzysowej, zgodnie z opiniami niemal połowy uczestników badania, obserwujemy brak zmian w bieżących nakładach na ten cel.
Sektor technologii, mediów oraz telekomunikacji stara się wyjść z recesji poprzez inwestycje, czego dowodem jest fakt, iż 15,1% respondentów wskazało na wzrost wydatków na komunikację w tym zakresie w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz 11,6% w Rosji i Eurazji. Na drugim miejscu pod względem wzrostu nakładów plasuje się sektor konsumencki i handlu detalicznego – 12% wzrost w opinii ankietowanych w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz 20% w Rosji i Eurazji.
W okresie ostatnich 20 lat branża komunikacji w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej zmieniła się diametralnie. Znacznie wzrosły również oczekiwania naszych klientów. Szukają doradztwa, a nie świadczenia usług w tradycyjnej formie. Klienci chcą, żebyśmy poddali ich krytycznej analizie, byli kreatywni, tworzyli treść i zapewniali doradztwo strategiczne w sposób proaktywny. Tego właśnie oczekują, aby chronić swój biznes” — dodał Simunek.
Poniżej przedstawiono pozostałe dane dotyczące regionu w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Rosji i Eurazji:
Integracja public affairs i government relations z komunikacją:
• 29,4% – wzrost,
• 51,4% – bez zmian,
• 4,6% – spadek.
Wydatki na usługi agencji PR w ramach współpracy stałej i projektowej:
• wsparcie agencji PR w ramach współpracy stałej (11,8% – wzrost, 36,4% bez zmian, 20% – spadek),
• wsparcie agencji PR w ramach współpracy projektowej (16,4% – wzrost, 40% bez zmian, 14% – spadek).
Liczebność zespołu zajmującego się komunikacją:
• 18,2% – wzrost,
• 54,5% – bez zmian,
• 14,5% – spadek.
Informacje dodatkowe dot. metodologii badania:
Wszystkie odpowiedzi zostały przeliczone na wynik ważony, gdzie wartość 1 przyjęto dla najbardziej zgodnych odpowiedzi twierdzących (lub największych wzrostów), a wartość 5 dla odpowiedzi przeczących w największym zakresie (lub największych spadków). Udział odpowiedzi przeczących (lub spadków) ma zatem wpływ na wynik ogólny.
OSOBY ANKIETOWANE
• Łączna liczba uczestników: 1 252
• Podział geograficzny: 56,4% – Europa Zachodnia; 12,5% – CEE, SEE i Eurazja; 11,2% – Ameryka Płn.; 8,4% – Azja i Pacyfik; 1,9% – Afryka; 0,8% – Bliski Wschód; 0,2% – Ameryka Łac.; 8,6% – Pozostałe
• Podział na sektory: 24,9% – Rządowy, publiczny i organizacje not-for-profit; 16,5% – Technologie, media i telekomunikacja; 11,8% – Finanse i usługi dla biznesu; 11,5% – Energetyka, przemysł i ochrona środowiska; 7,2% – Sektor konsumencki i handlu detalicznego; 5,6% – Branża farmaceutyczna i ochrona zdrowia; 4,2% – Transport, motoryzacja i logistyka; 18,3% – Pozostałe
• Wielkość organizacji: 41% – 1000+; 39,7% – • Stanowisko: 43,9% – kierownicze; 36,7% – dyrektorskie; 10,9% – account executive/asystent; 8,5% – bd.
Wyniki raportu wraz z komentarzem ekspertów są dostępne na stronie: http://www.graylingpulse.com/issue1/
O Grayling PULSE
Badanie Grayling PULSE, uruchomione w kwietniu 2012 r., to darmowy raport kwartalny w formacie HTML, przedstawiający bieżące i formujące się trendy w komunikacji w ujęciu globalnym, który może być dobrą lekturą dla osób kierujących zespołami zajmującymi się PR i komunikacją oraz dla ich pracowników.
W raporcie odnaleźć można informacje o istotnych zmianach w nakładach na PR (w podziale na kluczowe kryteria, takie jak region, czy sektor), nakładach na e-PR i komunikację CSR oraz o zmieniającym się poziomie widoczności i postrzeganego znaczenia PR i komunikacji na poziomie zarządu w wiodących organizacjach na świecie

Grayling Poland

.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.