NIE dla „firmanctwa” – Portal PR - 24PR
NIE dla „firmanctwa”

25.06.2012 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Dzisiaj podczas odbywającej się w Warszawie konferencji Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz skupionych wokół niej polskich przedsiębiorców i instytucji branżowych, wyrażono zaniepokojenie nadużywaniem zjawiska „firmanctwa” przez niektórych urzędników administracji publicznej. Skala zjawiska jest tak poważna, że przedsiębiorcy wystosowali apel do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki, w którym domagają się pilnego wprowadzenia do polskiego prawa podatkowego regulacji związanych z pojęciem należytej staranności, wyartykułowanym w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zmiany stosunku organów państwa do zjawiska „firmanctwa” w polskiej gospodarce, uniemożliwiającego prowadzenie uczciwej działalności.

„Firmanctwo”, niejako wykreowane przez polski aparat skarbowy, pozwala zwiększyć wpływy podatkowe kosztem uczciwych podatników, którzy w swoim działaniu dochowali należytej staranności, a pomimo to zostali ukarani decyzjami domiarowymi podatku VAT. Według organów podatkowych przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego od dochowania przez podatnika należytej staranności. Skala zjawiska oraz szybki wzrost wartości oszustw wskazuje, że obejmuje ono coraz szersze spektrum gospodarki.

„Wielu polskich przedsiębiorców reprezentujących różne gałęzie gospodarki, w tym także z branży metali nieżelaznych i recyklingu, którzy działają uczciwie, narażonych jest na niekorzystne decyzje urzędników organów podatkowych, wynikających z błędnej interpretacji przepisów prawa i niestosowaniu się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Urzędnikom łatwiej jest ukarać uczciwego przedsiębiorcę, niż znaleźć oszusta, który ukrywa się pod płaszczykiem innej firmy. A skutki ponoszą przestrzegający prawa przedsiębiorcy, których firmy upadają lub tracą udziały w rynku, skarb państwa, do którego nie wpływają należne podatki i rynek pracy, gdyż uczciwi przedsiębiorcy muszą zwalniać pracowników. Chcemy przeciwstawić się takiej sytuacji i powiedzieć stanowcze NIE pobłażaniu przez urzędników zjawisku firmanctwa” – powiedział Kazimierz Poznański, prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

21 czerwca 2012 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący węgierskiego podmiotu Mahagében w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11. Wyrok ma przełomowe znaczenie dla wielu kontrolowanych podmiotów w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sentencji wyroku stwierdził, że organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, aby podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji i jest w stanie je dostarczyć. To do organów podatkowych należy dokonywanie niezbędnych kontroli podatników, w celu wykrycia nieprawidłowości i naruszeń przepisów prawa w zakresie podatku VAT oraz karanie podatników winnych takich nieprawidłowości lub naruszeń. Zatem nakładając na podatników powyższe obowiązki pod groźbą odmowy prawa do odliczenia, organy podatkowe przerzucałyby na podatników, w sposób sprzeczny ze wskazanymi przepisami, własne zadania w zakresie kontroli.

Natomiast niezgodne z zasadami funkcjonowania prawa do odliczenia, jest sankcjonowanie odmową możliwości skorzystania z tego prawa podatnika, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja, dokonana przed lub po transakcji przeprowadzonej przez owego podatnika, została dokonana z naruszeniem przepisów o podatku VAT

Powyższy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza jednoznacznie, że firmanctwo jest niezgodne z prawem w zakresie podatku VAT

W ostatnich miesiącach sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydali wyroki kwestionując w nich odliczanie podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez firmy, które uznane zostały przez organy podatkowe za podmioty jedynie firmujące działalność innego podmiotu. W podatku od towarów i usług podstawowe znaczenie ma zasada neutralności, która w latach 2005 – 2006 wynikała z art. 17 VI Dyrektywy Rady 77/388 z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich i dotyczących podatków obrotowych. W orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazano, że kwestia dobrej wiary ma znaczenie w przypadku realnej transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami wykazanymi na fakturze, a w niniejszej sprawie zakwestionowane faktury nie potwierdzają realnych transakcji. Należy jednak podkreślić, że brak świadomości podatnika nabywającego towary lub usługi może mieć jednak pewne znaczenie, ale tylko w przypadku realnej transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami wykazanymi na fakturze.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 marca 2012 r. (I FSK 910/11) wprowadził dodatkowo uogólnienie odnoszące się do całej branży stwierdzając, „że faktem powszechnie znanym jest to, iż w obrocie paliwami funkcjonuje wiele firm, które jedynie firmują obrót tymi wyrobami, w sytuacji gdy źródło pochodzenia paliwa nie jest ujawnione. Ta powszechnie dostępna wiedza (publikacje prasowe czy telewizyjne) powinna powodować, że odbiorcy paliwa szczególnie ostrożnie winni dobierać swoich dostawców tym bardziej, że firmy takie pozorują jak w tym przypadku legalną działalność za pomocą dokumentów wystawionych przez uprawnione organy”.

Podobne uogólnienia w wyrokach sądów administracyjnych w ostatnim czasie dotyczyły obrotu złomem. Taka interpretacja zjawiska przez sądy administracyjne w istotny sposób zwiększa ryzyko działalności podmiotów gospodarczych w Polsce. Podmioty, które uczestniczą w procederze wyłudzania podatku VAT przed organami podatkowymi i organami ścigania zeznają, że jedynie „firmowali” działalność innego podmiotu. Przyznanie się do „firmowania” czyjejś działalności gwarantuje niski wyrok, na ogół w zawieszeniu. Zgodnie z interpretacją prawa przez organy podatkowe i cześć sędziów sądów administracyjnych, jeżeli dostawca okaże się „firmantem”, to odbiorca towaru nie może odliczyć podatku VAT z faktury „firmanta”.

Narastająca skala zjawiska wyłudzania podatku VAT w połączeniu z trudnym do zaakceptowania podejściem organów podatkowych, organów ścigania i sądów administracyjnych do problemu powoduje, że w interesie uczciwie działających przedsiębiorstw jest podejmowanie aktywnych działań likwidujących narastającą patologię w działalności gospodarczej. W związku z tym, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu wraz z skupionymi wokół niej przedsiębiorcami i organizacjami branżowymi, wystosowała apel do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki, w którym domagają się:

  1. wprowadzenia, wzorem innych krajów europejskich, do polskiego prawa podatkowego regulacji związanych z pojęciem należytej staranności. Przedsiębiorca, który dochował należytej staranności, nie wiedział i nie mógł się dowiedzieć przy zachowaniu racjonalnych środków, że na wcześniejszym etapie obrotu gospodarczego doszło do wyłudzeń nie może ponosić negatywnych konsekwencji podatkowych w postaci braku możliwości odpisania podatku VAT z tych transakcji.
  2. stosowania w Polsce dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie należytej staranności i działania w dobrej wierze. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym obszarze są jednoznaczne, jak ten z 21 czerwca br. (C-80/11 i C-142/11).
  3. zmiany stosunku urzędników państwowych do zjawiska „firmanctwa”, które krzywdzi uczciwych przedsiębiorców, a nie penalizuje należycie podmiotów nierzetelnych, oszukujących skarb państwa i Polaków.

Bez zdecydowanej reakcji organizacji zrzeszających przedsiębiorców istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości organy podatkowe wyłudzony VAT będą próbowały ściągnąć z podmiotów, które nieświadomie zostały wykorzystane w procederze wyłudzenia. Potencjalnie, w swoich wyrokach będą one mogły powoływać się na fakt, że w 2012 roku w gospodarce funkcjonowało bardzo dużo firm, które jedynie firmowały obrót towarami, w sytuacji gdy źródło pochodzenia towaru było nieujawnione.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu jest organizacją samorządu gospodarczego. Do głównych zadań Izby należy reprezentowanie interesów podmiotów gospodarczych będących członkami Izby wobec centralnej administracji państwowej i władz samorządowych, organizacji oraz stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Wśród działań podejmowanych przez Izbę należy wymienić także ochronę interesów członków Izby poprzez współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, współudział w tworzeniu prawa gospodarczego przez opiniowanie jego zmian oraz upowszechnianie problematyki wynikającej z wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.

Biuro Prasowe Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.