Sektor BPO/SSC chce zatrudniać, zmaga się z niedoborem talentów i rotacją – Portal PR - 24PR
Sektor BPO/SSC chce zatrudniać, zmaga się z niedoborem talentów i rotacją

30.08.2012 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

Przeprowadzone przez ManpowerGroup badanie „Trendy HR w sektorze BPO/SSC” to sondaż na temat zasobów personalnych branży centrów usług biznesowych w Polsce. Celem jego jest poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów tej prężnie rozwijającej się gałęzi rynku: największych wyzwań, kierunku rozwoju elastycznych form zatrudnienia, prognoz zatrudnienia w bliższej i dalszej perspektywie,a także kwestii niedoboru talentów. W przeprowadzonym w pierwszym półroczu br. badaniu wzięło udział 28 firm, które stanowią ponad 10% wszystkich przedsiębiorstw z sektora BPO/SSC działających w Polsce[1]. Odpowiadającymi były osoby odpowiedzialne za politykę personalną oraz osoby zarządzające firmami działającymi w branży BPO/SSC.

Jak pokazują wyniki badania „Trendy HR w sektorze BPO/SSC”, w momencie, w którym wiele branż zmaga się z niesprzyjająca sytuacją rynkową, prawie 2 na 3 przebadanych respondentów stwierdziło, że nie odczuwa spowolnienia gospodarczego (61%). Również w pytaniu otwartym dotyczącym obecnej sytuacji na rynku, zdecydowana większość ankietowanych oceniła ją jako korzystną lub też neutralną dla reprezentowanych przez nich firm.

Dobra sytuacja branży uwidacznia się w deklarowanym przez sektor BPO/SSC tworzeniu nowych etatów.
Ponad połowa przebadanych pracodawców z firm BPO/SSC zamierza zwiększyć zatrudnienie całkowite w poszczególnych kwartałach 2012 roku lub też w dalszej perspektywie (61%). Zmniejszenie liczby pracowników planuje jedynie jeden na piętnastu ankietowanych (7%). Jedna piąta respondentów nie potrafiła zadeklarować planów rekrutacyjnych na najbliższą przyszłość (21%), co może być jednak efektem oczekiwania na decyzje inwestycyjne klientów.

Sektor usług dla biznesu jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce. Optymistyczne plany rekrutacyjne przedstawicieli firm BPO/SSC należy jednak interpretować dwojako – komentuje wyniki badania Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. Z jednej strony deklarowany wzrost zatrudnienia wynikaw dużej mierze z nowych inwestycji i ekspansji centrów outsourcingowych w kolejnych lokalizacjach, z drugiej jest to

konieczność przeciwdziałania rotacji, z jaką zmaga się wielu pracodawców tej branży. Przyczynia się do niej charakter pracy w tym sektorze. Statystyczny pracownik centrów BPO/SSC to wykształcony trzydziestolatek, znający doskonale co najmniej jeden język obcy, często posiadający niezwykle cenne dla pracodawcy kwalifikacjei doświadczenie zawodowe. Tymczasem praca w tej branży, choć wymagająca, z perspektywy konkretnego stanowiska jest ściśle wytyczonym odcinkiem większej całości. Wielu pracowników po pewnym czasie wykonywania takich powtarzalnych zadań, popada w rutynę, a ucieczki od niej szuka u kolejnego pracodawcy. Wsparcia przy rekrutacjach przedsiębiorcy branży BPO/SSC poszukują zatem często we współpracy ze znającymi ten rynek agencjami zatrudnienia.

Rotacja jest odczuwalnym problemem dla ponad połowy pracodawców (57%). Jednocześnie aż 75% badanych ma problemy z pozyskaniem kandydatów na istotne dla działalności firmy stanowiska.
Dla większości firm branży BPO/SSC, które wzięły udział w badaniu, podstawową przyczynę odczuwanych problemów ze zdobyciem pracowników stanowi brak dostępnych kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami na rynku pracy oraz brak doświadczenia. Pojawiły się też deklaracje mówiące o wysokich wymaganiach finansowych aplikujących kandydatów, a także o niewystarczającej znajomości przez nich języków obcych. Pośród najtrudniejszych do obsadzenia, respondenci podawali stanowiska IT, inżynierskie, specjalistycznei kierownicze. Największym problemem wydaje się pozyskanie pracowników ze znajomością kilku języków obcychi jednocześnie określonych kompetencjach specjalistycznych.

Prócz współpracy z agencjami doradztwa personalnego, rozwiązania problemów rotacji pracowników i niedoboru talentów pracodawcy poszukują również w migracji zawodowej pracowników. Zatrudnienie kandydatów z innych krajów do oddziałów w Polsce rozważa czterech na pięciu ankietowanych przedstawicieli sektora BPO/SSC (79%).

Ciągła rotacja, a także oparty na redukcji kosztów model biznesowy i wielozmianowa praca, wpływają na rodzaj form zatrudnienia, z których korzystają przedsiębiorstwa tego sektora. Zdecydowana większość (79%) ankietowanych przedstawicieli centrów BPO/SSC korzysta z elastycznych form zatrudnienia. Najczęściej stosowaną formą jest praca tymczasowa (68% badanych centrów). Kolejne to zatrudnienie zewnętrzne (50%), umowy cywilnoprawne (41%) oraz umowy kontraktowe (blisko 14%). Biorący udział w badaniu wysoko ocenili również skuteczność stosowanych elastycznych form zatrudnienia oraz ich przełożenie na biznes (53%).
Jedynie co trzecia ankietowana firma (36%) rozwiązanie to ocenia za średnio skuteczne.

Respondentów poproszono również o wskazanie stojących przed nimi trudności. Głównymi wyzwaniami związanymi ze współczesnym rynkiem pracy, z którymi obecnie zmagają się przedstawiciele branży BPO/SSC okazały się być przede wszystkim rosnące oczekiwania kandydatów (aż 75% wskazań respondentów), a następnie rosnące oczekiwania klientów (43%). Ważną kwestią dla badanych przedsiębiorstw jest również wizerunek – employer branding jest wyzwaniem dla prawie co trzeciej ankietowanej firmy (29%).
Na dalszych pozycjach znalazły się zmiany demograficzne (18%).

Z kolei odpowiadając na pytanie o stojące przed badanymi firmami wyzwania wewnętrzne, respondenci najczęściej wskazywali nacisk kładziony na zwiększenie efektywności (61%) oraz poszukiwanie oszczędności kosztowych (57%). Zdradza to chęć osiągania wysokich wyników i stanu dobrej prosperity przy jednoczesnym zachowaniu po-recesyjnej ostrożności do inwestowania środków finansowych. Na dalszych miejscach uplasowały się kwalifikacje pracowników (46%) i ograniczenia dotyczące stałego zatrudnienia (25%).

Jak wynika z badania, biorące w nim udział firmy często wprowadzają podwyżki wynagrodzeń. Prawie 8 na 10 respondentów (79%) stwierdziło, że w ubiegłym roku w reprezentowanej przez nich firmie nastąpił wzrost pensji pracowników (Rys. 8). Ponad połowa badanych przedsiębiorstw planuje też dalszy wzrost płac (64%). Wynagrodzenia pozapłacowe oferują prawie wszystkie badane firmy (96%). Większość stosuje kilka rodzajów dodatkowych benefitów. Najpopularniejszym są szkolenia, które wykorzystuje je 82% przebadanych firm.
Dalej uplasowały się programy motywacyjne (63%). Prawie 67% ankietowanych stosuje również inne benefity dla pracowników.

O badaniu Trendy HR w sektorze BPO/SSC

Badanie „Trendy HR w sektorze BPO/SSC” zostało przeprowadzone przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup w formie ankiety on-line między 23 kwietnia a 18 maja 2012 roku. Badanie skierowane było do osób odpowiadających za politykę personalną,a także osób zarządzających firmami działającymi w sektorze BPO/SSC. W ankiecie uczestniczyło 28 firm, które stanowią ponad 10% wszystkich przedsiębiorstw branży BPO/SSC działających w Polsce[2].

Uzyskane w badaniu odpowiedzi zostały ujęte w cztery oddzielne sekcje, które przedstawiają ciekawy obraz rynku BPO/SSC w Polscei dostarczają cenną wiedzę zarówno osobom poruszającym się w tej branży jak i jej obserwatorom. Wyniki badania ManpowerGroup pozwalają na poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów w polityce personalnej sektora BPO/SSC. Kształtują one obraz stojących przed branżą wyzwań, a także prognoz w kwestii zatrudniania. Wiedza ta pozwala nie tylko na przyjrzenie się obecnej kondycji sektora oraz jego planom rekrutacyjnym, ale również na dokładniejszą analizę polityki personalnej panującej we własnym przedsiębiorstwie.

ManpowerGroup w Polsce


[1] Źródło: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce.
[2] Źródło: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.