Raport Światowego Dobrobytu Allianz: tempo wzrostu aktywów spada – Portal PR - 24PR
Raport Światowego Dobrobytu Allianz: tempo wzrostu aktywów spada

19.09.2012 Kategoria: Makrodane. Autor: admin

Allianz zaprezentował trzecią edycję Raportu nt. Światowego Dobrobytu, który opisuje wartość aktywów i stan zadłużenia prywatnych gospodarstw domowych w ponad 50 krajach. Raport pokazuje, że wyraźne ożywienie w aktywach finansowych, które można było zaobserwować po kryzysie z lat 2007/08, nagle w ubiegłym roku zatrzymało się: wartość aktywów finansowych na mieszkańca wzrosła jedynie o 0,6% w 2011 r., wobec wzrostów odpowiednio 7,8% i 9,7% w latach 2009 i 2010.

Ten rozczarowujący wynik jest przede wszystkim skutkiem niewielkiego wzrostu aktywów finansowych brutto: chociaż poziom 100 bilionów euro został w 2011 roku przebity – także dzięki słabemu euro – kształtując wartość globalnych aktywów finansowych gospodarstw domowych na poziomie 103,3 bln euro, to stopa wzrostu wyniosła zaledwie 1,6%. – To oczywiste, że niepewność na rynkach, niskie stopy procentowe oraz kryzys w strefie euro odcisnęły piętno na wzroście aktywów – komentuje te dane Michael Heise, główny ekonomista Allianz SE. – To oszczędzający ponoszą ciężar tego, że nie ma wciąż istotnego postępu jeśli chodzi o reorganizację rynków finansowych i rozwiązanie kryzysu w strefie euro.

Patrząc wstecz, widać wyraźnie, że od pewnego czasu nie było dobrych warunków do oszczędzania: od 2000 roku aktywa finansowe brutto na mieszkańca rosły w średnim tempie 3,1% rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile wyniosła średnia stopa inflacji w tym samym okresie. Innymi słowy oszczędzającym na całym świecie nie udało się osiągnąć żadnego realnego wzrostu aktywów w ciągu ostatnich jedenastu lat. – Ten wniosek jest jak zimny prysznic – komentuje Heise.

Z drugiej strony, oszczędzający od czasu kryzysu finansowego z 2007/08 wykazują się bardziej zdyscyplinowanym podejściem do zadłużania się. Globalna wartość zadłużenia wzrosła tylko nieznacznie, o 2,2% w 2011 r., znacznie mniej niż wzrost nominalnej produkcji gospodarczej. W rezultacie globalny wskaźnik zadłużenia (wartość zobowiązań jako procent światowego PKB) przesunął w ubiegłym roku o 2,5 punktu procentowego do mniej niż 67%. W latach przed kryzysem globalny wzrost zadłużenia sięgał często 8%, a wskaźnik zadłużenia osiągał prawie 72%.

W ciągu całego okresu rozpoczynającego się w 2000 r., wzrost zadłużenia (średnio 5,5% rocznie) wyraźnie wyprzedził jednak wzrost aktywów gospodarstw domowych (4% w skali roku). Dlatego średni wzrost netto aktywów finansowych na mieszkańca wyniósł zaledwie 2,5% rocznie. Co więcej ich poziom na koniec 2011 roku był wciąż niższy od historycznego maksimum odnotowanego w 2007 roku. Chociaż minęły cztery lata od światowego kryzysu i spowolnienia gospodarczego, jego wpływ na wartość osobistych aktywów finansowych nie został jeszcze w pełni zniwelowany.

Oprócz coraz większej dyscypliny zadłużenia, od czasu upadku Lehman Brothers można zaobserwować jeszcze jedno zjawisko: nie ustaje chęć do szukania schronienia w bezpiecznych inwestycjach. To trend, na którym przede wszystkim korzystają banki. W ciągu ostatnich czterech lat depozyty bankowe w każdym regionie świata okazały się najszybciej rozwijającą się klasą aktywów. Tylko w ubiegłym roku na całym świecie oszczędzający zwiększyli wartość swoich depozytów bankowych o ponad 6%, czyli około 2 biliony euro. Oznacza to, że część portfela aktywów ulokowana w depozyty bankowe wzrosła od 2007 roku o 5,5 punktu procentowego do poziomu 32,8%. W tym samym czasie część portfela zainwestowana w papiery wartościowe spadła o 6,5 punktu procentowego do 34,6%. – Z makroekonomicznego punktu widzenia, to nie jest do końca dobra sytuacja – komentuje Heise. – Negatywne konsekwencje niskich stóp procentowych są bardziej wyraźne, kiedy oszczędzający uciekają do krótkoterminowych form oszczędzania. Skromniejszy efekt oszczędzania i mniejsze oszczędności nie pomogą nam sprostać wyzwaniom społecznym, jakie przed nami stoją, od zmian klimatu do trendów demograficznych.

Te globalne dane mogą oczywiście zacierać trendy rozwoju na szczeblu regionalnym i krajowym. Najogólniej mówiąc, świat można podzielić na dwie części, zarówno jeśli chodzi o poziom aktywów jak i tempo rozwoju. Z jednej strony, mamy bogatsze kraje w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Japonii i Oceanii, gdzie wzrost jest niewielki. Od 2000 r. wartość aktywów finansowych na mieszkańca rosła w tych krajach średniorocznie między 1,2% (Japonia) i 2,4% (Oceania). Jest to szczególnie niepokojące z perspektywy europejskiej: stopa wzrostu w Europie Zachodniej na poziomie 1,3% już zaczyna przypominać tę w Japonii.

Natomiast wzrost w krajach o rozwijających się gospodarkach w Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Wschodniej jest skrajnie inny. W tych krajach wzrost aktywów finansowych sięga dwucyfrowych wyników. Choć kryzys finansowy lat 2007/08 dał się we znaki również w tych regionach, roczne stopy wzrostu wynoszą tu między 7% a 10%.

Biorąc pod uwagę te dane, Polska zachowuje się bardziej jak kraj rozwinięty gospodarczo. Mimo że Polska w ubiegłym roku odnotowała niewielki wzrost aktywów finansowych na mieszkańca netto (+1,7%), wartość ta za 2011 jest ciągle o 6% niższa od wartości  maksymalnej osiągniętej w 2007 roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze dłuższe ramy czasowe, wzrost aktywów finansowych netto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce (średnia od 2000 roku: +7,6%) jest znaczne niższy od średniej regionalnej (średnia dla Europy Wschodniej: +11,6%). Ten stosunkowo słabszy wynik jest głównie efektem szybkiego wzrostu indywidualnego zadłużenia mieszkańców Polski. W globalnym porównaniu Polska zajęła 35. miejsce na liście najbogatszych krajów, ze średnią wartością aktywów finansowych na mieszkańca netto na koniec 2011 roku wynoszącą 4.150 euro. Na czele tego zestawienia, z dużym dystansem do kolejnego miejsca, od wielu lat znajduje się Szwajcaria, a kolejne pozycje zajmują odpowiednio Japonia i Stany Zjednoczone (patrz tabela).
Aktywa finansowe netto na mieszkańca w 2011 roku (czołowa 20-tka):

w EUR

r/r %

Szwajcaria

138.062

0,6

Japonia

93.087

0,0

USA

90.417

2,0

Belgia

68.491

3,4

Holandia

61.315

3,9

Tajwan

60.893

1,6

Kanada

59.913

-4,9

Singapur

58.215

3,4

Wielka Brytania

52.600

-1,3

Izrael

51.562

-5,4

Dania

49.220

5,7

Włochy

42.875

-5,3

Francja

42.643

-2,7

Szwecja

42.104

-8,2

Austria

40.648

-1,1

Niemcy

38.521

1,5

Australia

37.330

-7,5

Irlandia

25.461

10,2

Portugalia

19.572

-3,3

Finlandia

19.105

-13,1

Tak jak w poprzednim roku Raport Allianz nt. Światowego Dobrobytu dzieli kraje uwzględnione w analizie na trzy grupy według zamożności. Łącznie 17 krajów tworzy grupę „krajów wysokiego dobrobytu” (HWC), gdzie średnia wartość aktywów netto na mieszkańca wynosi ponad 26.800 euro. Druga to grupa „kraje średniego dobrobytu” (MWC, średnia aktywów finansowych netto per capita w wysokości ponad 4.500 euro) – ich liczba niemal się podwoiła w ciągu ostatnich lat. Tak jak poprzednio „kraje niskiego dobrobytu” (LWC, średnia aktywów finansowych per capita poniżej 4.500 euro), do których wciąż należy Polska, stanowią najliczniejszą grupę, zarówno pod względem liczby krajów, jak i zamieszkującej je populacji.

Ważniejsza i bardziej cenna informacyjnie od kategoryzacji krajów jest jednak analiza mikro rozkładu aktywów. Tylko ten rodzaj analizy może pokazać pełen zakres zmian zachodzących na światowej mapie bogactwa. Pod koniec 2011 r. około 720 milionów ludzi na całym świecie należało do klasy średniej pod względem zamożności, co oznacza, że liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie od 2000 roku. Grupa ta stanowiła 15% całkowitej populacji analizowanych krajów. Wzrost ten jest w dużej mierze jest udziałem najbiedniejszych krajów (LWC): z liczbą 355 milionów osób stanowią one obecnie największą grupę w światowej klasie o średniej zamożności; liczba ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie od 2000 roku. Natomiast wzrost klasy średniej w krajach bogatych (HWC) jest dość skromny: 14%, ważniejsze jest jednak to, że w tych krajach wzrost wiąże się z innym kierunkiem zmian: więcej mieszkańców w klasie o średniej zamożności oznacza mniej mieszkańców w klasie bogatej. W sumie oznacza to, że liczba bogatych mieszkańców – mimo wzrostu liczby ludności – nieco spadła od 2000 roku (-4%). To trend, który dotyczy również liczby osób ubogich na świecie (-2%). Klasa średnia jest jedyną klasą, która rośnie. Globalne porównanie pokazuje, że coraz więcej osób korzysta z ogólnego dobrobytu. Ci ludzie nie pochodzą z typowych zamożnych regionów, ale z krajów o rozwijającej się gospodarce, szczególnie w Azji. To, według opinii Michaela Heise, w ciągu najbliższych kilku lat całkowicie zmieni oblicze światowych rynków finansowych oraz handlu.

Monachium, 18 września 2012 r.

Pełną wersje raportu można pobrać ze strony:

https://www.allianz.com/economic-research/en w dziale Publications/Specials

 

 

 

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.