Z ulgi rehabilitacyjnej korzysta aż milion podatników – Portal PR - 24PR
Z ulgi rehabilitacyjnej korzysta aż milion podatników

03.10.2012 Kategoria: Finanse osobiste. Autor: admin

Ulga rehabilitacyjna jest drugą, po internetowej, najpopularniejszą ulgą odliczaną od dochodu. Co roku korzysta z niej ponad milion podatników – nie tylko samych niepełnosprawnych, ale także osób, które sprawują nad nimi opiekę.

W 2011 r. z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało prawie 1,1 mln podatników – wynika z danych Ministerstwa Finansów, podsumowujących rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok. Spoglądając wstecz w podobne podsumowania resortu widać, że ulga rehabilitacyjna cieszy się dużą popularnością od lat – od 2008 r. liczba osób, które uwzględniły ją w swoich rozliczeniach z fiskusem, zawsze przekraczała milion. Począwszy od tego samego roku rosła też systematycznie przeciętna kwota odliczona przez podatnika. Podczas gdy w 2008 r. przeciętne odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej wynosiło 2 106 zł, o tyle w 2011 r. sięgnęło już 2 299 zł (wzrost o 193 zł, czyli o 9,2%). Wynika to zapewne głównie ze wzrostu cen usług związanych z leczeniem osób niepełnosprawnych oraz leków i sprzętu niezbędnego do rehabilitacji, nie można jednak wykluczyć, że wpływ na wzrost przeciętnej kwoty odliczenia mogła także mieć większa świadomość podatników co do zakresu stosowania ulgi rehabilitacyjnej.

Popularność ulgi rehabilitacyjnej i przeciętna kwota odliczeń

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Liczba podatników 1 102 444 1 094 625 1 134 957 1 086 214
Kwota odliczeń 2 322 166 tys. zł 2 382 297 tys. zł 2 551 304 tys. zł 2 497 310 tys. zł
Przeciętna odliczona kwota 2 106 zł 2 176 zł 2 248 zł 2 299 zł

Źródło: Tax Care (na podst. danych MF)

Tym bardziej, że jej zakres jest – w porównaniu z innymi ulgami podatkowymi – dosyć szeroki. Po pierwsze, do odliczeń mają prawo nie tylko osoby niepełnosprawne (z orzeczoną I lub II grupą inwalidzką), ale także podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną – na przykład dziecko, współmałżonka, teściową czy rodziców (pod warunkiem, że roczne dochody osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie przekraczają 9 120 zł). Po drugie, szeroki jest również wachlarz samych wydatków podlegających odliczeniu – podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniach z fiskusem zarówno wydatki limitowane konkretnymi kwotami (np. w przypadku wydatków na psa asystującego osobie niedowidzącej roczny limit wynosi 2280 zł), jak i wydatki nielimitowane, podlegające odliczeniu w całości (np. wydatki na przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy odpłatną rehabilitację). Wśród wydatków limitowanych (do 2280 zł rocznie) znajdują się także wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, wykorzystywanego do przejazdu na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze (przy czym dotyczy to tylko wydatków ściśle związanych z samymi przejazdami, ale już nie ubezpieczenia czy naprawy auta).

Wydatki nielimitowane, uprawniające do ulgi   rehabilitacyjnej
– adaptacja i wyposażenie mieszkań   stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;- przystosowanie pojazdów   mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

– zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i   narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających   wykonywanie czynności życiowych (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);

– zakup wydawnictw i materiałów   szkoleniowych;

– odpłatny pobyt na turnusie   rehabilitacyjnym;

– odpłatny pobyt na leczeniu w (np. w   zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego) oraz odpłatność za zabiegi   rehabilitacyjne;

– opieka pielęgniarska w domu nad   osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej   poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób zaliczonych do I   grupy inwalidztwa;

– opłacenie tłumacza języka migowego;

– kolonie i obozy dla młodzieży   niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25.   roku życia;

– odpłatny, konieczny przewóz na   niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze osoby niepełnosprawnej karetką   oraz dzieci osób niepełnosprawnych do lat 16 (również innymi niż karetka   środkami transportu sanitarnego);

– odpłatne przejazdy środkami   transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w   zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach   opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz na koloniach dla   dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które   nie ukończyły 25. roku życia.

Źródło: MF

Wydatki limitowane, uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej
– opłacenie przewodników osób   niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością   narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota   odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł;- utrzymanie przez osoby niewidome i   niedowidzące (I lub II grupy inwalidztwa) oraz osoby z niepełnosprawnością   narządu ruchu (I grupa inwalidztwa) psa asystującego, tj. odpowiednio   wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który   ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym  – maksymalna kwota odliczenia w roku   podatkowym wynosi 2280 zł;

– używanie samochodu osobowego,   stanowiącego własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej (I lub II   grupy inwalidztwa) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną   (I lub II grupa inwalidztwa) albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły   16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne   zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku   podatkowym wynosi 2280 zł;

– leki, jeśli lekarz specjalista   stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub   czasowo. W tym wypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej   różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą   100 złotych.

Źródło: MF

Z danych resortu finansów wynika, że ulga rehabilitacyjna zajmuje wśród ulg odliczanych od dochodu drugie miejsce – zaraz po bardzo popularnej uldze internetowej, z której w 2011 r. skorzystało ponad 4 mln podatników. Oznacza to, że po likwidacji ulgi internetowej, z którą pożegnamy się z końcem tego roku, ulga rehabilitacyjna stanie się jedną z najpopularniejszych ulg. Pod względem liczby korzystających z niej podatników może ją przebić, nawet po zaplanowanych przez rząd ograniczeniach, tylko ulga prorodzinna (odliczana nie od dochodu, a od podatku), uwzględniona w zeznaniu rocznym za 2011 r. przez ponad 4,3 mln podatników.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.