Gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne – Portal PR - 24PR
Gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne

21.12.2012 Kategoria: Samorząd. Autor: admin

Ustawy nakładają na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz załatwianie indywidualnych spraw jej mieszkańców. Gmina wykonuje część zadań publicznych z wyłączeniem tych, które zastrzeżone są do kompetencji administracji powiatowej, regionalnej oraz rządowej.  Szczegółowe zasady wykonywania zadań przez gminy unormowane są w odrębnych aktach prawnych.

Do kompetencji gminnych władz samorządowych należy ustalanie zakresu oraz priorytetów świadczonych usług administracyjnych. Organy samorządu przy realizacji tych zadań kierują się zarówno ogólnym dobrem mieszkańców gminy, jak i interesem poszczególnych jednostek. Władze gminy obok konieczności przestrzegania praw i zasad ogólnych mają obowiązek kształtowania i wdrażania własnej polityki rozwoju lokalnego.

Gmina realizując zadania wykorzystuje posiadaną samodzielność, która gwarantuje możliwość wykonywania zadań gminy zgodnych z jej interesem. W określonych sytuacjach samodzielność gminy jest ograniczona poprzez wprowadzenie obowiązkowych zadań własnych.

Przyjmując jako kryterium charakter realizowanych zadań przez władze samorządowe gminy można podzielić je na zadania własne, zadania zlecone i zadania powierzone   (rys.1).

Rysunek 1. Typologia zadań samorządu gminnego

K.Ktajewski, Zadania samorządu gminnego

Źródło: oprac. K.Krajewski na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym(u.s.g.).

Zadania własne realizowane są przez gminną administrację samorządową samodzielnie, tzn. we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a finansowane są z budżetu lokalnego. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia lokalnej wspólnoty, problemów społeczno-gospodarczych. Wśród zadań własnych ustawodawca wyodrębnił zadania obligatoryjne (obowiązkowe) i zadania fakultatywne (nieobowiązkowe). Samorząd gminny nie może zrezygnować z realizacji obowiązkowych zadań własnych, wskazując na brak środków finansowych lub aparatu wykonawczego.

Lista zadań własnych samorządu gminnego, w szczególności obejmuje enumeratywnie wymienione w art. 7.1. u.s.g. sprawy w zakresie:

–       ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska;
–       gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
–       wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
–       lokalnego transportu zbiorowego;
–       ochrony zdrowia;
–       gminnego budownictwa mieszkaniowego;
–       edukacji publicznej, w tym szkół podstawowych i przedszkoli;
–       kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
–       targowisk i hal targowych;
–       zieleni komunalnej i zadrzewień;
–       porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
–       utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
–       promocji gminy;
–       współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
–       współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania własne fakultatywne gmina realizuje w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeby.

Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.

Zadania zlecone należą do kompetencji administracji rządowej, która może przekazać je gminie do wykonania. Gmina otrzymuje środki finansowe na realizację zadań zleconych. Zadania zlecone administracja centralna przekazuje gminom do realizacji w trybie ustawy albo w wyniku indywidualnych porozumień zawieranych przez organy samorządowe z organami rządowymi. Zakres tak zleconych zadań może być zróżnicowany w poszczególnych gminach.

Zadania powierzone przekazywane są gminom przez administrację rządową, województwa i powiatu, w drodze umów lub porozumień. Gmina otrzymuje środki finansowe na realizację zadań powierzonych.

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

–       działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
–       gminne jednostki organizacyjne,
–       działalność innych podmiotów – krajowych i zagranicznych – na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

Fundamentalną zasadą uwzględnianą w definiowaniu kompetencji gminy jest zasada domniemania właściwości gminy, zgodnie z art. 164 ust. 3 Konstytucji RP i art. 6 u.s.g. Opiera się ona na przesłance, że wszelkie sprawy społeczności lokalnej, które nie zostały przekazane aktami prawnymi innym podmiotom, należą do zadań gminy. Gmina jest przestrzenią, w której kumulują się różnorodne, często skomplikowane procesy społeczne, gospodarcze i przestrzenno-przyrodnicze.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

Tekst jest częscią publikacji Krzysztof Krajewski „Wspomaganie przedsiębiorczości lokalnej przez gminę” chroniony Prawem autorskim.

Zabrania się kopiowania artykułu dla celów komercyjnych, dokonywania jego zmian oraz udostępniania osobom trzecim w celach zarobkowych.

W razie wykorzystania artykułu w pracy naukowej uprzejmie proszę o zamieszczenie poniższej informacji:

K. Krajewski, Gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne, http://bizneslokalny.pl/2012/12/gmina-jako-podmiot-swiadczacy-uslugi-publiczne

 

 

 

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.