Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczości lokalnej przez gminę – Portal PR - 24PR
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczości lokalnej przez gminę

10.07.2013 Kategoria: Książki. Autor: admin

Krajewski_zarządzanie_rozwojem_Publikacja przedstawia przedsiębiorczość lokalną jako istotny komponent rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, który wymaga szczególnej troski ze strony władz gminy. Rozważaniom dotyczącym przedsiębiorczości lokalnej nadano formułę zarządzania rozwojem przedsiębiorczości lokalnej przez gminę. Procesowi rozwoju przedsiębiorczości lokalnej towarzyszy szereg uwarunkowań, zarówno w warstwie egzogenicznej jak i endogenicznej, określanych mianem szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości. Istotną kwestią jest analiza postępowania władz samorządowych, pod kątem identyfikowania wyzwań rozwojowych przedsiębiorczości lokalnej oraz określania obszarów wymagających szczególnej interwencji. Stosunek władz samorządowych do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej jest z jednej strony miarą otwartości na rzeczywiste problemy aktywnej gospodarczo części wspólnoty lokalnej, a z drugiej strony umiejętnością poszerzania bazy dochodowej gminy o nowych płatników podatków i opłat lokalnych.

(..)Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczości lokalnej nie jest zadaniem własnym gminy, wynikającym explicite z obowiązującego prawa. Niemniej gmina poprzez wielokierunkowe działania może stwarzać warunki do ujawnienia przedsiębiorczych inicjatyw mieszkańców, stymulować rozwój sektora MMSP, zwiększać przewagi konkurencyjne funkcjonujących firm oraz pozyskiwać inwestorów.

(..)Procesowi rozwoju przedsiębiorczości lokalnej towarzyszy szereg uwarunkowań, zarówno w warstwie egzogenicznej jak i endogenicznej, określanych mianem szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości. Istotną kwestią jest analiza postępowania władz samorządowych, pod kątem identyfikowania możliwości rozwojowych oraz określenia obszarów wymagających szczególnej interwencji. Stosunek władz samorządowych do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej jest z jednej strony miarą ich otwartości na rzeczywiste problemy aktywnej gospodarczo części wspólnoty lokalnej, a z drugiej strony ich umiejętnością poszerzania bazy dochodowej gminy o nowych płatników podatków lokalnych.

(..)Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pojawiający się dylemat „czy wspierać przedsiębiorczość?, czy jedynie na przeszkadzać ?”. Zdaniem autora rozwiązanie tej dychotomii tkwi we wdrożeniu zarządzania rozwojem przedsiębiorczości lokalnej przez gminę i systematycznym monitorowaniu procesów zachodzących w tym obszarze.

Fragmenty z wprowadzenia   

Przedsiębiorczość jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego zarówno w wymiarze ogólnokrajowym i regionalnym jak też w wymiarze lokalnym na poziomie gminy. Jej znaczenie wzrasta w warunkach kryzysu wymagającego mobilizacji wszystkich środowisk i sił społecznych. Wspieranie rozwoju lokalnego przy pomocy przedsiębiorczości lokalnej staje się w tej sytuacji jednym z najważniejszych wyzwań samorządów lokalnych. Podjęcie tego wyzwania wymaga profesjonalnej wiedzy. Wiedzy tej dostarcza recenzowana książka stanowiąca obszerne kompendium wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorczości lokalnej przez gminę. Książka opiera się na szerokiej analizie problematyki przedsiębiorczości lokalnej, na wieloletnich doświadczeniach osobistych Autora z tego zakresu i wynikach prowadzonych przez niego badań.

(…) Polecam tę książkę zarówno, działaczom samorządowym, praktykom gospodarczym jak też pracownikom nauki i studentom

Z recenzji prof. dr hab. Michała Trockiego
Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

O Autorze:
Krzysztof Krajewski – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ekspert ds. przedsiębiorczości. Dorobek publikacyjny autora obejmuje artykuły i rozdziały w monografiach z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego, użyteczności internetu, wizerunku organizacji. Współautor, wspólnie z prof. dr hab. Janem Śliwą, książki pt.„ Lokalna przedsiębiorczość” (Wydział Zarządzania UW). Prowadzi portal www.bizneslokalny.pl

Informacja o książce

Krajewski_zarządzanie_rozwojem

Autor Krzysztof Krajewski
Tytuł Zarządzanie rozwojem   przedsiębiorczości lokalnej
Wydawnictwo Instytut Przedsiębiorczości   i Samorządności
Recenzent prof. dr hab. Michał Trocki
stron 236
format B 5
ISBN ISBN 978-83-88432-32-3

Spis treści

Cena: 39 zł(w tym 5% VAT)

Zamówienia
Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności Sp. z o.o.
ul. Pasaż Ursynowski 3 lok.5, 02-784 Warszawa
tel.: 22 6445572
e-mail: ipis@ipis.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.