Fiskus może sam oszacować dochód podatnika – Portal PR - 24PR
Fiskus może sam oszacować dochód podatnika

11.03.2014 Kategoria: Finanse osobiste. Autor: admin

Jeśli podatnik nie posiada danych niezbędnych do ustalenia rzeczywistej wielkości osiągniętego przez siebie dochodu, fiskus może sam zdecydować o wysokości jego podatku dochodowego. Szacowanie dochodu przez urzędników to jednak rzadka procedura.

Z zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, urząd skarbowy jest uprawniony do samodzielnego oszacowania dochodu podatnika, jeśli:

–       brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia,

–       dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania,

–       podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

 Bez wizyty fiskusa

Szacunek dochodu bowiem powinien być jednak traktowany jako ostateczny środek ustalenia podstawy opodatkowania i stosowany w sytuacjach, gdy nie ma żadnej innej możliwości jej określenia.

Organ podatkowy ma obowiązek odstąpić od określenia   podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli na jej określenie   pozwalają dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami   uzyskanymi w toku postępowania.

Jeśli zatem podatnik, który na przykład nie prowadził w danym roku księgi podatkowej, błędnie zakładając, że przysługuje mu prawo do opłacania karty podatkowej, posiada dowody pozwalające choćby w części ustalić przychody i koszty ich uzyskania w rzeczywistej wysokości, fiskus oszacuje jedynie ten dochód, na który podatnik nie posiada dowodu jego osiągnięcia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2010 r., II FSK 2008/09).

Szacowanie w ostateczności

W wyroku z 21 lipca 2011 r. (II FSK 2393/10) NSA przypomniał, że w orzecznictwie sądowym akcentowana jest konieczność stosowania szacunku dopiero wtedy, gdy nie ma danych źródłowych umożliwiających ustalenie faktycznej podstawy opodatkowania. Zatem dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie będzie dysponował żadnymi danymi źródłowymi (np. fakturami, ewidencjami klientów, rachunkami uproszczonymi, umowami świadczenia usług), fiskus będzie uprawniony do ustalenia podstawy opodatkowania w drodze szacowania dochodu. Polega to na przybliżonym określeniu wartości podstawy opodatkowania.

Ordynacja podatkowa do dyspozycji urzędników pozostawia następujące   metody szacowania dochodu podatnika:

–         porównawczą wewnętrzną – polega na porównaniu wysokości obrotów w tym   samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość   obrotu,

–         porównawczą zewnętrzną – tu porównuje się wysokości obrotów w innych   przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych   warunkach,

–         remanentową – polega na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na   początku i na końcu okresu, z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu,

–         produkcyjną – ustala się w niej zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa,

–         kosztową – w tym wypadku ustalana jest wysokość obrotu na podstawie   wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem   wskaźnika udziałów tych kosztów w obrocie,

–         udziału dochodu w obrocie – polega na ustaleniu wysokości dochodów ze   sprzedaży określonych towarów i wykonywania określonych usług, z uwzględnieniem wysokości udziału tej sprzedaży (wykonanych usług) w całym obrocie.

Warto pamiętać, że wybór metody jest dowolny, ale urząd będzie go musiał uzasadnić. Fiskus może szacować podstawę opodatkowania w inny sposób, niż opisane powyżej, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie wskazanych metod.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Adam Bujalski,  księgowy Tax Care

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.