Przedsiębiorczość w Polsce w raportach międzynarodowych – Portal PR - 24PR
Przedsiębiorczość w Polsce w raportach międzynarodowych

05.05.2014 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

Szybszy rozwój gospodarczy jest realny pod warunkiem usunięcia barier ograniczających rozwój przedsiębiorczości. Nadmiar prawa i tradycyjna administracja najbardziej utrudniają życie polskiemu przedsiębiorcy.

Obok zmian legislacyjnych, proceduralnych oraz strukturalnych reorientacji wymagają postawy mentalne urzędników. Takie zmiany wnoszą więcej ożywienia w życiu gospodarczym, uwalniają pokłady przedsiębiorczości, czynią gospodarkę bardziej konkurencyjną, co w rezultacie sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Do obiektywnej oceny warunków prowadzenie działalności gospodarczej na tle konkurencji światowej służą międzynarodowe rankingi, prowadzone przez uznane instytuty badawcze. Wśród rankingów i raportów o zasięgu globalnym wyróżnić należy: Doing Business [1], Paying Taxes[2], IMD Competitiveness[3], Wskaźnik konkurencyjności wzrostu GCI [4], Instytut Heritage Fundation [5]. Rankingi obejmują swoim zakresem istotne kwestie dla konkurencyjności gospodarki, wolności gospodarczej, uruchamiania i prowadzenia firm.

Dane zawarte w rankingach mają ważny wpływ na ocenę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ocena przyjazności otoczenia regulacyjnego gospodarki dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle innych państw zawarta jest w tabeli 1.

Tabela 1.Klimat biznesowy w Polsce według międzynarodowych rankingów konkurencyjności w latach 2010–2014

Ranking konkurencyjności 2010 2011 2012 2013 2014
Doing Business 73 70 62 55 45
Paying Taxes 151 121 127 114 113
Wskaźnik konkurencyjności wzrostu GCI 46 39 41 42 44
Instytut Heritage Fundation 68 87 64 57 50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyszczególnionych rankingów.

W świetle międzynarodowych porównań konkurencyjności, obraz polskiej gospodarki przedstawia się niekorzystnie. W opublikowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2014 Polska, z punktu widzenia ułatwień dla przedsiębiorców, znalazła się na 45. miejscu wśród 189. sklasyfikowanych państw. Polski system podatkowy uplasował się w 2014 r. na 113. pozycji w rankingu Paying Taxes. W rankingu GCI 2014 Polska zajęła 44. miejsce w gronie 139. państw poddanych ocenie. Według Instytutu Heritage Fundation, Polska pod względem wolności gospodarowania zajęła 50. miejsce w edycji 2014r..

Mimo powolnego awansu Polski w rankingach, ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia w procedurach związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem firm, w obszarze podatków, w egzekwowaniu kontraktów, czy w pracy sądów orzekających w sprawach gospodarczych.

[1] Raport analizuje wpływ otoczenia prawnego na 10 obszarów działalności gospodarczej, tj.: zakładanie firm, uzyskiwanie licencji i pozwoleń , zatrudnianie pracowników, ochrona praw własności, pozyskiwanie kapitału, ochrona inwestorów, system podatkowy, wymiana handlowa z innymi krajami, dochodzenie należności kontraktowych, likwidacja firm. http://www.doingbusiness.org

[2] Wskaźnik „płacenia podatków, http://www.doingbusiness.org

[3]Światowy Rocznik Konkurencyjności Autorzy opracowania mierzą konkurencyjność poszczególnych krajów w oparciu o 327 wskaźników gospodarczych, politycznych i społecznych. Czynniki uwzględnione w raporcie to m.in. wyniki gospodarcze, finanse publiczne, polityka fiskalna, jakość ustawodawstwa gospodarczego, efektywność przedsiębiorstw, infrastruktura. http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf

[4] Ranking międzynarodowej konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego (GCI) opiera się na 12 filarach: instytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne, zdrowie, szkolnictwo podstawowe i wyższe, efektywność rynku towarów, wydajność rynku pracy, rozwój rynków finansowych, technologiczne zaawansowanie, wielkość rynku, złożoność biznesu i innowacji. http://www.weforum.org/

[5] Indeks Wolności Gospodarczej, Raport przygotowywany przez Heritage Foundation i Wall Street Journal, zawiera opis i ocenę ograniczeń, restrykcji oraz zakres stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki. http://www.heritage.org/index/ranking

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.