Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości po 3 maja 2012 roku – Portal PR - 24PR
Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości po 3 maja 2012 roku

31.08.2014 Kategoria: PRAWO. Autor: admin

Na wniosek wierzyciela, w dniu 29 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. W związku z ww. postepowaniem sąd rejonowy  postanowieniem z dnia 26 marca 2013 roku przysądził prawo do lokalu na rzecz wierzyciela. Wobec powyższego, w dniu 07 lipca 2014 roku komornik wszczął postępowanie egzekucyjne wzywając do opróżnienia przez dłużnika lokalu mieszkalnego i wydania tego lokalu wierzycielowi w stanie wolnym od osób i rzeczy.

Postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego wierzyciel uzyskał postanowienie o przysądzeniu (stanowiące tytuł wykonawczy) zostało wszczęte przed dniem 3 maja 2012 roku, konsekwentnie do skutków prawnych wydanego w jego toku tytułu egzekucyjnego zastosowanie znajdzie art. 999 §1 kpc w brzmieniu sprzed nowelizacji (stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) tj. przed 3 maja 2012 roku.

Zgodnie z przepisem art. 999 §1 kpc w brzmieniu przed 3 maja 2012 roku prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości (stosownie do treści art. 1046 §1 kpc), a nie do żądania usunięcia dłużnika i ewentualnie innych osób z nieruchomości i wydania jej wierzycielowi.

[treść przepisu art. 999 §1 kpc przed 3 maja 2012 roku: „Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.”]

Dopiero uzyskanie tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie dłużnikowi lokalu może stanowić podstawę żądani opuszczenia i wydania nieruchomości i prowadzenia w tym celu postępowania egzekucyjnego.

W sytuacji gdyby postepowanie egzekucyjne zostało wszczęte po 3 maja 2012 roku, prawomocne orzeczenie sądu o przysądzeniu byłoby podstawą do opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.

[treść przepisu art. 999 §1 kpc po 3 maja 2012 roku: „Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.”]

Resumując:

Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przysądzeniu prawa do lokalu mieszkalnego wydanego w związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym przed 3 maja 2012 roku nie można skutecznie prowadzić egzekucji w celu opróżnienia lokalu, natomiast po 3 maja 2012 roku prawomocne orzeczenie o przysądzeniu prawa do lokalu mieszkalnego może być podstawą do prowadzenia egzekucji w celu opróżnienia lokalu.

Robert Czaplicki

prawnik

Hills

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.